Вплив твердих включень та технологічної обробки на фізико-механічні властивості матеріалів на основі пористої бронзи

Мукафат Гейбат оглы Аскеров

Анотація


Виконані дослідження впливу твердих включень – порошків нержавіючої сталі, стеліту, фероборхрому та ультрадисперсного вуглецевого конденсату і додаткової технологічної обробки на механічні властивості матеріалів на основі олов'янистої бронзи БрО10. Показано, що наявність твердих включень у поєднанні ї технологічною обробкою суттєво підвищує властивості пористої бронзи. Встановлено, що найбільш високі значення міцності досягаються при вмісті включень 30 %. 


Ключові слова


тверді включення; олов'яниста бронза; композиційний матеріал; механічні властивості; технологічний цикл

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Roik, T. A., Kyrychok, P. O., Gavrish, A. P. (2007). Composite bearing materials for increased operating conditions, Monograph. Kyiv. NTUU "KPI",404.

2. Fedorchenko, I. M., Puhyna, L. I. (1980). Composite sintered antifriction materials, Monograph. Kyiv. Naukova Dumka, 404.

3. Zozulya, V. D. (1989). Operational properties of powder bearings, Monograph. Kyiv. Naukova Dumka, 288.

4. Gavrish, A. P., Melnik, O. O., Roik, T. A., Askerov, M. G., Gavrish, O. A. (2012). New technologies of finishing processing of composite bearings for hard operating conditions, Monograph. Kyiv. NTUU "KPI", 196.

5. Powder metallurgy. Materials, technologies, properties, fields of application: Manual (1985). Edited by I. D. Radomyselsky. Kyiv. Naukova Dumka, 624.

6. Kyrychok, P. O., Roik, T. A., Gavrish, A. P., Shevchuk, A. V., Vitsyuk, Yu. Yu. (2015). New composite materials of friction parts for printing machines. Monograph. Kyiv. NTUU "KPI", 428.

7. Roik, T. A., Gavrish, A. P, Gavrish, O. A. (2010). Modern systems technologies of blanking production in machinebuilding, Monograph. Kyiv. NTUU "KPI", 212.

8. Roik, T. A., Glushkova, D. B., Beliy, V. A., Kostina, L. L. (2014). Progressive methods of hardening and restoration of cylinder-piston group’s parts Monograph. Kharkov. HNADU, 216.

9. Roik, T. A., Kyrychok, P. O, Gavrish, A. P., Gavrish, O. A. (2007). Antifriction materials for friction units of high-speed printing equipment. Technology and Technique of Printing, №1 - 2, 65 - 73.

10. Roik, T., Gavrish, A., Kyrychok, P., Vitsuk, Yu., Askerov, M. (2014). Physical Mechanical And Tribotechnical Properties Of New Composite Bearings For Printing Equipment. Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw, Poland, №2 (172), 141−149.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Роїк, Т. А. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації: Монографія. [Текст] / Т. А. Роїк, П. О. Киричок, А. П. Гавриш. − К.: НТУУ „КПІ”, 2007.−404 с.

2. Федорченко, И. М. Композиционные спеченные антифрикционные материалы: Монографія. [Текст] / И. М. Федорченко, Л. И. Пугина. – К.: Наукова думка, 1980. – 404 с.

3. Зозуля, В. Д. Эксплуатационные свойства порошковых подшипников: Монографія. [Текст] / В. Д. Зозуля. – К.: Наукова думка, 1989. – 288 с.

4. Гавриш, А. П. Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації: Монографія. [Текст] / А. П. Гавриш, О. О. Мельник, Т. А. Роїк, М.Г. Аскеров, О.А. Гавриш. – К.: НТУУ „КПІ”, 2012.− 196 с.

5. Порошковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области применения: Справочник [Текст] / [под ред. И. Д. Радомысельского]. – К.: Наукова думка, 1985. – 624 с.

6. Киричок, П. О. Новітні композиційні матеріали деталей тертя поліграфічних машин: Монографія. [Текст] / П. О. Киричок, Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, А.В. Шевчук, Ю.Ю. Віцюк. − К.: НТУУ КПІ, 2015.− 428 с.

7. Роїк, Т. А. Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія. [Текст] / Т. А. Роїк, А. П. Гавриш, О. А. Гавриш. − К.: ЕКМО, 2010.− 212 с.

8. Роик, Т. А. Прогрессивные методы упрочнения и восстановления деталей цилиндро-поршневой группы: Монография. [Текст] / Т. А. Роик, Д. Б. Глушкова, В. А. Белый, Л. Л. Костина. − Харьков: ХНАДУ, 2014.−216 с.

9. Роїк, Т. А. Антифрикційні матеріали для вузлів тертя високошвидкісного поліграфічного обладнання [Текст] / Т. А. Роїк, П. О. Киричок, А.П. Гавриш, О.А. Гавриш // Технологія і техніка друкарства. − 2007.−№1−2.−С. 65−73.

10. Roik, T. Physical Mechanical And Tribotechnical Properties Of New Composite Bearings For Printing Equipment [Text] / T. Roik, A. Gavrish, P. Kyrychok, Yu. Vitsuk, M. Askerov // Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, Wroclaw, Poland.− №2 (172). − 2014.−Р. 141−149.Copyright (c) 2015 Мукафат Гейбат оглы Аскеров

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)