Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг

Людмила Михайлівна Перпері, Геннадій Олександрович Оборський, Юрій Григорович Паленний, Ганна Михайлівна Голобородько

Анотація


Проаналізовано складові забезпечення якості, які пов’язані з визначенням вимог до якості освітніх послуг усіх зацікавлених сторін; провадженням внутрішніх нормативних документів стосовно різних видів діяльності в сфері забезпечення якості ЗВО; отриманням даних і інформації при проведенні моніторингу, вимірюванні, аналізі, оцінюванні; оцінкою якості; підтвердженням відповідності та сертифікації. Розглянуто два підходи до формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг та визначено необхідність врахування потреб безпосередніх споживачів цих освітніх послуг.


Ключові слова


якість; забезпечення якості; зацікавлені сторони; оцінка якості; стандарти; освітня послуга.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuzminskyi, Ye. V., Shved, O. M., Shchurska, K. O., Shved, O. V., Novikov, V. P. (2013). Hlobalizatsiya i yakist osvity. Visn. NAN Ukrainy, 6, 52–60.

Ohneviuk, V. O., Kuzmenko, O. M. (2015). Yakist osvity ta ekspertnyi suprovid yii zabezpechennia. Osvitolohiya: pidhotovka ekspertiv u haluzi osvity. Kyiv: Edelveis, 105–150.

Oborskyi, H. O., Perperi, L. M., Holoborodko, H. M. (2017). Pidkhody do otsiniuvannia kompetentnostei ta vymiriuvannia rezultativ navchannia osvitnikh prohram. Visnyk "KhPI". Ser.: Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy, 19 (1241), 157–162.

Savytska, N. L. (2015). Instytutsionalni problemy vzaiemodiyi steikkholderiv u vyshchiy osviti. Mater. 6 Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Sotsialno-ekonomichni transformatsiyi v epokhu hlobalizatsiyi», 48–52. Available at: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4323/1/Savicka.pdf

Opfer, E. A. (2014). Monitoring udovletvorennosti zainteresovannyh storon vuza kachestvom obrazovaniya. Izvestiya VolgGTU, 5 (132), 135–138.

Svizhevska, S. A. Ekspertyza yakosti osvity: Yevropeiskyi pidkhid do optymizatsiyi kryteriyv akredytatsiyi u VNZ Ukrainy. Available at: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/statti_akr/ekspt_yakosti.php

Gugnin, V. P., Goloborod'ko, A. M., Perperi, L. M., Glushkova, E. N. (2014). Monitoring, izmerenie i ocenka kachestva professional'noy podgotovki specialistov. Shliakhy realizatsiyi kredytno-modulnoi systemy orhanizatsiyi navchalnoho protsesu i testovykh form kontroliu studentiv, 9, 14–17.

Verbytska, A. V. (2015). Realizatsiia derzhavnoi polityky u sferi vyshchoi osvity Ukrainy: problemy ta nevidpovidnosti tendentsiiam krain Yevropeiskoho Soiuzu. Molodyi vchenyi, 7 (22), 151–158.

Biudzhet osvity ta nauky 2017: shcho proponuie uriad. Available at: http://osvita.ua/school/52327/

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» No. 2145-VIII vid 05.09.2017 r. (Redaktsiya vid 15.09.2017 r.). Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

DSTU ISO 9000:2015. Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv (ISO 9000:2015, IDT) (2016). Kyiv: DP «UkrNDNTs», 45.

Postanova «Pro zatverdzhennia Litsenziynykh umov provadzhennia osvitnoi diyalnosti zakladiv osvity» vid 30 hrudnia 2015 r. No. 1187. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page

Derzhavni vymohy do akredytatsiyi napriamu pidhotovky, spetsialnosti ta vyshchoho navchalnoho zakladu. Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy vid 13.06.2012 No. 689. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12/paran13#n13

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» No. 1556-VII vid 01.07.2014 r. (Redaktsiya vid 16.04.2017 r.). Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Standarty i rekomendatsiyi shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG) (2015). Kyiv: TOV “TsS”, 32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кузьмінський, Є. В. Глобалізація і якість освіти [Текст] / Є. В. Кузьмінський, О. М. Швед, К. О. Щурська, О. В. Швед, В. П. Новіков // Вісн. НАН України. – 2013. – № 6. – С. 52–60.

Огнев’юк, В. О. Якість освіти та експертний супровід її забезпечення [Текст]: навч.-метод. пос. / В. О. Огнев’юк, О. М. Кузьменко // Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти. – Київ: Едельвейс, 2015. – С. 105–150.

Оборський, Г. О. Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм [Текст] / Г. О. Оборський, Л. М. Перпері, Г. М. Голобородько // Вісник "ХПІ". Сер.: Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2017. – № 19 (1241). – С. 157–162.

Савицька, Н. Л. Інституціональні проблеми взаємодії стейкхолдерів у вищій освіті [Електронний ресурс] / Н. Л. Савицька // Матер. 6 Всеукр. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації». – 2015. – С. 48–52. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4323/1/Savicka.pdf

Опфер, Е. А. Мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон вуза качеством образования [Текст] / Е. А. Опфер // Известия ВолгГТУ. – 2014. – № 5 (132). – С. 135–138.

Свіжевська, С. А. Експертиза якості освіти: Європейський підхід до оптимізації критеріїв акредитації у ВНЗ України [Електронний ресурс] / С. А. Свіжевська // Режим доступу: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/statti_akr/ekspt_yakosti.php

Гугнин, В. П. Мониторинг, измерение и оценка качества профессиональной подготовки специалистов [Текст] / В. П. Гугнин, А. М. Голобородько, Л. М. Перпери, Е. Н. Глушкова // Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю студентів. – 2014. – Вип. 9. – С. 14–17.

Вербицька, А. В. Реалізація державної політики у сфері вищої освіти України: проблеми та невідповідності тенденціям країн Європейського Союзу [Текст] / А. В. Вербицька // Молодий вчений. – 2015. – Вип. 7 (22). – С. 151–158.

Бюджет освіти та науки 2017: що пропонує уряд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/52327/

Закон України «Про освіту» № 2145-VIIІ від 05.09.2017 р. (Редакція від 15.09.2017 р.) [Текст]. – Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

ДСТУ ISO 9000:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT) [Текст]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 45 с.

Постанова «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187 [Текст]. – Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page

Державні вимоги до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 689 [Текст]. – Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12/paran13#n13

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. (Редакція від 16.04.2017 р.) [Текст]. – Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Текст]. – К.: ТОВ “ЦС”, 2015. – 32 c.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі
Copyright (c) 2018 Людмила Михайлівна Перпері, Геннадій Олександрович Оборський, Юрій Григорович Паленний, Ганна Михайлівна Голобородько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)