Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг

Автор(и)

  • Людмила Михайлівна Перпері Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна
  • Геннадій Олександрович Оборський Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна
  • Юрій Григорович Паленний Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна
  • Ганна Михайлівна Голобородько Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044, Україна

Ключові слова:

якість, забезпечення якості, зацікавлені сторони, оцінка якості, стандарти, освітня послуга.

Анотація

Проаналізовано складові забезпечення якості, які пов’язані з визначенням вимог до якості освітніх послуг усіх зацікавлених сторін; провадженням внутрішніх нормативних документів стосовно різних видів діяльності в сфері забезпечення якості ЗВО; отриманням даних і інформації при проведенні моніторингу, вимірюванні, аналізі, оцінюванні; оцінкою якості; підтвердженням відповідності та сертифікації. Розглянуто два підходи до формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг та визначено необхідність врахування потреб безпосередніх споживачів цих освітніх послуг.

Біографії авторів

Людмила Михайлівна Перпері, Одеський національний політехнічний університет пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри металорізальних верстатів, метрології та сертифікації

Геннадій Олександрович Оборський, Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

доктор технічних наук,  ректор, професор кафедри металорізальних верстатів, метрології та сертифікації

Юрій Григорович Паленний, Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

старший викладач кафедри металорізальних верстатів, метрології та сертифікації

Ганна Михайлівна Голобородько, Одеський національний політехнічний університет, пр. Шевченка, 1, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат технічних наук, начальник сектору центру із забезпечення якості вищої освіти, доцент кафедри металорізальних верстатів, метрології та сертифікації

Посилання

Kuzminskyi, Ye. V., Shved, O. M., Shchurska, K. O., Shved, O. V., Novikov, V. P. (2013). Hlobalizatsiya i yakist osvity. Visn. NAN Ukrainy, 6, 52–60.

Ohneviuk, V. O., Kuzmenko, O. M. (2015). Yakist osvity ta ekspertnyi suprovid yii zabezpechennia. Osvitolohiya: pidhotovka ekspertiv u haluzi osvity. Kyiv: Edelveis, 105–150.

Oborskyi, H. O., Perperi, L. M., Holoborodko, H. M. (2017). Pidkhody do otsiniuvannia kompetentnostei ta vymiriuvannia rezultativ navchannia osvitnikh prohram. Visnyk "KhPI". Ser.: Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy, 19 (1241), 157–162.

Savytska, N. L. (2015). Instytutsionalni problemy vzaiemodiyi steikkholderiv u vyshchiy osviti. Mater. 6 Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Sotsialno-ekonomichni transformatsiyi v epokhu hlobalizatsiyi», 48–52. Available at: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4323/1/Savicka.pdf

Opfer, E. A. (2014). Monitoring udovletvorennosti zainteresovannyh storon vuza kachestvom obrazovaniya. Izvestiya VolgGTU, 5 (132), 135–138.

Svizhevska, S. A. Ekspertyza yakosti osvity: Yevropeiskyi pidkhid do optymizatsiyi kryteriyv akredytatsiyi u VNZ Ukrainy. Available at: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/statti_akr/ekspt_yakosti.php

Gugnin, V. P., Goloborod'ko, A. M., Perperi, L. M., Glushkova, E. N. (2014). Monitoring, izmerenie i ocenka kachestva professional'noy podgotovki specialistov. Shliakhy realizatsiyi kredytno-modulnoi systemy orhanizatsiyi navchalnoho protsesu i testovykh form kontroliu studentiv, 9, 14–17.

Verbytska, A. V. (2015). Realizatsiia derzhavnoi polityky u sferi vyshchoi osvity Ukrainy: problemy ta nevidpovidnosti tendentsiiam krain Yevropeiskoho Soiuzu. Molodyi vchenyi, 7 (22), 151–158.

Biudzhet osvity ta nauky 2017: shcho proponuie uriad. Available at: http://osvita.ua/school/52327/

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» No. 2145-VIII vid 05.09.2017 r. (Redaktsiya vid 15.09.2017 r.). Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

DSTU ISO 9000:2015. Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv (ISO 9000:2015, IDT) (2016). Kyiv: DP «UkrNDNTs», 45.

Postanova «Pro zatverdzhennia Litsenziynykh umov provadzhennia osvitnoi diyalnosti zakladiv osvity» vid 30 hrudnia 2015 r. No. 1187. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page

Derzhavni vymohy do akredytatsiyi napriamu pidhotovky, spetsialnosti ta vyshchoho navchalnoho zakladu. Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy vid 13.06.2012 No. 689. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12/paran13#n13

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» No. 1556-VII vid 01.07.2014 r. (Redaktsiya vid 16.04.2017 r.). Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Standarty i rekomendatsiyi shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG) (2015). Kyiv: TOV “TsS”, 32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-02

Номер

Розділ

Управління якістю виробництва