Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг

Людмила Михайлівна Перпері, Геннадій Олександрович Оборський, Юрій Григорович Паленний, Ганна Михайлівна Голобородько

Анотація


Проаналізовано складові забезпечення якості, які пов’язані з визначенням вимог до якості освітніх послуг усіх зацікавлених сторін; провадженням внутрішніх нормативних документів стосовно різних видів діяльності в сфері забезпечення якості ЗВО; отриманням даних і інформації при проведенні моніторингу, вимірюванні, аналізі, оцінюванні; оцінкою якості; підтвердженням відповідності та сертифікації. Розглянуто два підходи до формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг та визначено необхідність врахування потреб безпосередніх споживачів цих освітніх послуг.


Ключові слова


якість; забезпечення якості; зацікавлені сторони; оцінка якості; стандарти; освітня послуга.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuzminskyi, Ye. V., Shved, O. M., Shchurska, K. O., Shved, O. V., Novikov, V. P. (2013). Hlobalizatsiya i yakist osvity. Visn. NAN Ukrainy, 6, 52–60.

Ohneviuk, V. O., Kuzmenko, O. M. (2015). Yakist osvity ta ekspertnyi suprovid yii zabezpechennia. Osvitolohiya: pidhotovka ekspertiv u haluzi osvity. Kyiv: Edelveis, 105–150.

Oborskyi, H. O., Perperi, L. M., Holoborodko, H. M. (2017). Pidkhody do otsiniuvannia kompetentnostei ta vymiriuvannia rezultativ navchannia osvitnikh prohram. Visnyk "KhPI". Ser.: Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy, 19 (1241), 157–162.

Savytska, N. L. (2015). Instytutsionalni problemy vzaiemodiyi steikkholderiv u vyshchiy osviti. Mater. 6 Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Sotsialno-ekonomichni transformatsiyi v epokhu hlobalizatsiyi», 48–52. Available at: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4323/1/Savicka.pdf

Opfer, E. A. (2014). Monitoring udovletvorennosti zainteresovannyh storon vuza kachestvom obrazovaniya. Izvestiya VolgGTU, 5 (132), 135–138.

Svizhevska, S. A. Ekspertyza yakosti osvity: Yevropeiskyi pidkhid do optymizatsiyi kryteriyv akredytatsiyi u VNZ Ukrainy. Available at: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/statti_akr/ekspt_yakosti.php

Gugnin, V. P., Goloborod'ko, A. M., Perperi, L. M., Glushkova, E. N. (2014). Monitoring, izmerenie i ocenka kachestva professional'noy podgotovki specialistov. Shliakhy realizatsiyi kredytno-modulnoi systemy orhanizatsiyi navchalnoho protsesu i testovykh form kontroliu studentiv, 9, 14–17.

Verbytska, A. V. (2015). Realizatsiia derzhavnoi polityky u sferi vyshchoi osvity Ukrainy: problemy ta nevidpovidnosti tendentsiiam krain Yevropeiskoho Soiuzu. Molodyi vchenyi, 7 (22), 151–158.

Biudzhet osvity ta nauky 2017: shcho proponuie uriad. Available at: http://osvita.ua/school/52327/

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» No. 2145-VIII vid 05.09.2017 r. (Redaktsiya vid 15.09.2017 r.). Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

DSTU ISO 9000:2015. Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv (ISO 9000:2015, IDT) (2016). Kyiv: DP «UkrNDNTs», 45.

Postanova «Pro zatverdzhennia Litsenziynykh umov provadzhennia osvitnoi diyalnosti zakladiv osvity» vid 30 hrudnia 2015 r. No. 1187. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page

Derzhavni vymohy do akredytatsiyi napriamu pidhotovky, spetsialnosti ta vyshchoho navchalnoho zakladu. Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy vid 13.06.2012 No. 689. Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12/paran13#n13

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» No. 1556-VII vid 01.07.2014 r. (Redaktsiya vid 16.04.2017 r.). Verkhovna Rada Ukrainy. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Standarty i rekomendatsiyi shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG) (2015). Kyiv: TOV “TsS”, 32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кузьмінський, Є. В. Глобалізація і якість освіти [Текст] / Є. В. Кузьмінський, О. М. Швед, К. О. Щурська, О. В. Швед, В. П. Новіков // Вісн. НАН України. – 2013. – № 6. – С. 52–60.

Огнев’юк, В. О. Якість освіти та експертний супровід її забезпечення [Текст]: навч.-метод. пос. / В. О. Огнев’юк, О. М. Кузьменко // Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти. – Київ: Едельвейс, 2015. – С. 105–150.

Оборський, Г. О. Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм [Текст] / Г. О. Оборський, Л. М. Перпері, Г. М. Голобородько // Вісник "ХПІ". Сер.: Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2017. – № 19 (1241). – С. 157–162.

Савицька, Н. Л. Інституціональні проблеми взаємодії стейкхолдерів у вищій освіті [Електронний ресурс] / Н. Л. Савицька // Матер. 6 Всеукр. наук.-практ. конф. «Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації». – 2015. – С. 48–52. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4323/1/Savicka.pdf

Опфер, Е. А. Мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон вуза качеством образования [Текст] / Е. А. Опфер // Известия ВолгГТУ. – 2014. – № 5 (132). – С. 135–138.

Свіжевська, С. А. Експертиза якості освіти: Європейський підхід до оптимізації критеріїв акредитації у ВНЗ України [Електронний ресурс] / С. А. Свіжевська // Режим доступу: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/statti_akr/ekspt_yakosti.php

Гугнин, В. П. Мониторинг, измерение и оценка качества профессиональной подготовки специалистов [Текст] / В. П. Гугнин, А. М. Голобородько, Л. М. Перпери, Е. Н. Глушкова // Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю студентів. – 2014. – Вип. 9. – С. 14–17.

Вербицька, А. В. Реалізація державної політики у сфері вищої освіти України: проблеми та невідповідності тенденціям країн Європейського Союзу [Текст] / А. В. Вербицька // Молодий вчений. – 2015. – Вип. 7 (22). – С. 151–158.

Бюджет освіти та науки 2017: що пропонує уряд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/52327/

Закон України «Про освіту» № 2145-VIIІ від 05.09.2017 р. (Редакція від 15.09.2017 р.) [Текст]. – Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

ДСТУ ISO 9000:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT) [Текст]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 45 с.

Постанова «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187 [Текст]. – Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page

Державні вимоги до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 689 [Текст]. – Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12/paran13#n13

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 р. (Редакція від 16.04.2017 р.) [Текст]. – Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Текст]. – К.: ТОВ “ЦС”, 2015. – 32 c.Copyright (c) 2018 Людмила Михайлівна Перпері, Геннадій Олександрович Оборський, Юрій Григорович Паленний, Ганна Михайлівна Голобородько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)