Електромагнітне та теплове поля руднотермічної плавильної печі

Сергей Андреевич Левченко

Анотація


Запропонована методика проведення теоретичних досліджень за допомогою конформних відображень щодо визначення фізичних полів в руднотермічній плавильній печі. Розглянуто найбільш уживані функції комплексного змінного, що виконують необхідні конформні відображення. Показано застосування конформного відображення електричного поля одноелектродної ванни для теоретичного визначення розподілу електричної потужності та температури в її об’ємі. Розглянута можливість розробки універсальних чисельних алгоритмів розрахунку електричних та теплових полів печі на ЕОМ.


Ключові слова


руднотермічна плавильна піч; електричне поле; електрична потужність; теплове поле; функції комплексного змінного; конформні відображення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Sisojan, G. A. (1961). Elektricheskaja duga v elektricheskoj pechi. Moscow: Metalurgizdat, 216.

2. Sergeev, P. V. (1963). Energeticheskie zakonomernosti rudnotermicheskikh elektropechej, elektroliza I elektricheskoj dugi. Akademija Nauk KazSSR, 184.

3. Platonov, G. F. (1965). Parametry i elektricheskije rezhymy metalurgicheskikh elektrodnykh pechej. Moscow: Energija, 224.

4. Altgauzen, A. P. (1967). Elektrotermicheskoje oborudovanije. Spravochnik. Moscow: Energija, 216.

5. Strunskij, B. M. (1972). Rudnotermicheskie plavilnye pechi. Moscow: Metalurgija, 368.

6. Oldzievskij, S. A., Kravchenko, V. A., Nezhurin, V. I., Borisenko, I. A. (1990). Matematicheskoe modelirovanie elektricheskikh polej pechej rudnoj elektrotermii. Moscow: Metalurgija, 114.

7. Filchakov, P. F. (1964). Priblizhennye metody konformnykh otobrazhenij. Kyiv: Naukova dumka, 218.

8. Lavrik, V. I., Savenkov, V. N. (1970). Spravochnik po konformnym otobrazhenijam. Kyiv: Naukova dumka, 252.

9. Ugodchikov, A. G. (1966). Postroenije konformno otobrazhajushhikh funkcij pri pomoshhi elektromodelirovanija i interpoljacionnych funkzyj Lagranzha. Kyiv: Naukova dumka, 238.

10. Pachkolin, J. E., Bondarenko, O. O., Levchenko, S. A. (2015). Vykorystannja konformnykh vidobrazhenj dlja doslidzhennja parametriv techiji rozplavu metalu v elektrodugovij staleplavylnij pechi. Energosberezhenije Energetika Energoaudit, 4(135), 40–45.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.     Сисоян, Г. А. Электрическая дуга в электрической печи [Текст] / Г. А. Сисоян. – М.: Металлургиздат, 1961. – 216 с.
2.     Сергеев, П. В. Энергетические закономерности руднотермических электропечей, электролиза и электрической дуги [Текст] / П. В. Сергеев. – Изд. АН КазССР, 1963. – 184 с.
3.     Платонов, Г. Ф. Параметры и электрические режимы металлургических электродных печей [Текст] / Г. Ф. Платонов. – М.: Энергия, 1965. – 224 с.
4.     Альтгаузен, А. П. Электротермическое оборудование. Справочник [Текст] / А. П. Альтгаузен. – М.: Энергия, 1967. – 216 с.
5.     Струнский, Б. М. Руднотермические плавильные печи [Текст] / Б. М. Струнский. – М.: Металлургия, 1972. – 368 с.
6.     Ольдзиевский, С. А. Математическое моделирование электрических полей печей рудной электротермии [Текст] / С. А. Ольдзиевский, В. А. Кравченко, В. И. Нежурин, И. А. Борисенко. – М.: Металлургия, 1990. – 114 с.
7.     Фильчаков, П. Ф. Приближенные методы конформных отображений [Текст] / П. Ф. Фильчаков. – К.: Наукова думка, 1964. – 218 с.
8.     Лаврик, В. И. Справочник по конформным отображениям [Текст] / В. И. Лаврик, В. Н. Савенков. – К.: Наукова думка, 1970. – 252 с.
9.     Угодчиков, А. Г. Построение конформно отображающих функций при помощи электромоделирования и интерполяционных полиномов Лагранжа [Текст] / А. Г. Угодчиков. – К.: Наукова думка, 1966. – 238 с.
10.    Пачколін, Ю. Е. Використання конформних відображень для дослідження електрофізичних параметрів течії розплаву металу в електродуговій сталеплавильній печі [Текст] / Ю. Е. Пачколін, О. О. Бондаренко, С. А. Левченко // Энергосбережение Энергетика Энергоаудит. – 2015. – №4(135). – С. 40–45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Сергей Андреевич Левченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)