Технологічні аспекти покращення агрегатів по висадці цукрового буряку на елітне насіння

Євген Якович Прасолов, Григорій Олександрович Лапенко, Тарас Григорович Лапенко, Світлана Анатоліївна Бєловол, Владислав Костянтинович Шмиголь, Богдан Михайлович Шкрябун

Анотація


У статті висвітлені аналіз літературних джерел і патентної інформація й виробничого досвіду та шляхи вдосконалення конструкції та обґрунтування режимів роботи запропонованого висадкосаджального агрегату з контролем та реєстрацією параметрів для визначення кроку висадки маточників цукрового буряка, регульованим внесенням добрив і гранул збереження води. За результатми досліджень обґрунтовано вдосконалення конструкції висадкосаджальної установки, з урахуванням біологічних особливостей розвитку рослин та забезпеченням вимог енергоощадності та економічної доцільності впровадження у виробництво

Ключові слова


висадкосаджальний агрегат; стимулятори росту; акумульована енергоємність виробництва; циклічно-послідовні виміри параметрів

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Hizbullin, N. (2011). It all starts with seeds. Tsukrovі Buriak, 2 (80),16–21.

2. Lapenko, G., Prasolov, Ye., Kalinichenko, O., Makarenko, P., Pisarenko, V., Sosnovskaya, A., Brazhenko, S. (2010). Pat. Ukraine 60283, IPC A01G7 / 00 Method of determining accumulated energy intensity of production of sugar beet seed. Bull. 11.

3. Lapenko, G., Prasolov, Y., Byelovol, Yu, Pisarenko, V., Brazhenko, S., Lapenko, T., Lapenko, V. (2010). Pat. Ukraine 54488, IPC A01S 11/009, A 01N 25/00, A01N 65/90. Installation for preparation and landings Root. Bull. 21.

4. Davydyuk, V. (2011). Mechanisms recovery seed sugar beet and potatoes in Ukraine and new technical solutions setter. Engineering and Technology APC, 25, 26–28.

5. DCTU 6053: 2008. (2010). Sugar beets. Uterine planting root crops. Quality indicators and methods for their determination [Regulations]. Kyiv., Derzhspozhyvstandart Ukraine. 15.

6. Lapenko, G., Prasolov, Ye., Znova, L, Byelovol, Yu. (2011). The mechanism of the landing of sugar beet . Technical - technological aspects of the development and testing of new techniques and technologies for agriculture Ukraine; collection science. pr. DNU "Ukrainian science. – Lit. Institute of forecasting and test equipment and agricultural technologies manufacture them. Leonid Pogorelogo (UkrNDIPVT them. Pogorelogo L.) ", 15 (29), 223–234.

7. DCTU 4397: 2005. (2005). Agricultural machinery. Methods of economic evaluation techniques for stage test [Regulations]. Kyiv., Derzhspozhyvstandart Ukraine, 16.

8. Sakalo, N., Sakalo L., Kashurko, A., Kuzminov, V. (1973). A. p. №42626, USSR; A016904. Arrangement for raspoznavanyya plants and inhomogeneities in the soil. Bul, 21.

9. Samoilov, M., Kryzhko. V, Miller, D. (1968). Parameters rationale workers bodies vysadkoposadochnыh machines. Traktory and selhozmashyny, 8, 15–17.

10. Dankov, V., Miller, P., Solomiychuk, M. (2011). Stability of different hybrids of sugar beet breeding of sugar beet disease. Sugar beet, №3 (81), 20–21.

11. Estratov, A. Bartsnev, I., Udovychenko, N. (2000). Landing matochnыh koreneplodov. Saharan beet, 4, 29–31.

12. Churylo, V., Mazurenko, A., Hanzhenko, O., Slobodyanyk, V., Osadchyk, V., Churylo, A. (2007). Pat. Ukraine №28356, IPC A01C21 / 00. Method of feeding sugar beets, Bull, 20.

13. Dobrovortseva, A. (1986). Ahrotehnyka saharnoy beet seeds in. Moscow: Ahronomyzdat, 172.

14. Hyzbulyn, N., Ostrovskyy, L., Musyenko, A, Kryzhko V. (1989). Yntensyvnaya tehnology production high kachestvennyh semyan saharnoy beet. Moscow, 192.

15. Medvedovskaya, D. (1988). Power analysis technology intensive agricultural production. Kyiv, 208.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гізбулін, Н. Г. Усе починається з насіння [Текст] / Н. Г. Гізбулін // Цукрові буряки. – №2 (80) – 2011. – С. 16–21.

2. Пат. №60283 Україна МПК А01G7/00 Спосіб визначення акумульованої енергоємності виробництва насіння цукрових буряків [Текст] / Лапенко Г. О., Прасолов Є. Я., Калініченко О. В., Макаренко П. М., Писаренко В. В., Сосновська О. О., Браженко С. А. – №4 201015713 заявл. 27.12.2010, опубл. 10.06.2011 р., бюл. №11.

3. Пат. № 54488 Україна МПК А01С 11/009 А 01N 25/00, А01N 65/90 Установка для підготовки і висадки коренеплодів [Текст] / Лапенко Г. О., Прасолов Є. Я., Бєловол Ю. Ю., Писаренко П. В., Браженко С. А., Лапенко Т. Г., Лапенко В.Т. – №420106010: заявл. 18052010; опубл. 10.11.2010 р., бюл. №21.

4. Давидюк, В. Механізми відновлення насінництва цукрових коренеплодів в Україні і технічні рішення нової садильної машини [Текст] / В. Давидюк // Техніка і технології АПК.– 2011. – № (25). – С. 26–28.

5. ДСТУ 6053:2008. Буряки цукрові. Садіння коренеплодів маточних. Показники якості та методи їх визначення [Нормативний документ]. – К. :Держспоживстандарт України. – 2010 – 15 с.

6. Лапенко, Г. О. Удосконалення механізму висадки цукрових буряків [Текст] / Г. О. Лапенко, Є. Я. Прасолов, Л. В. Знова, Ю .Ю. Бєловол // Техніко – технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України; збірник наук. пр.
 ДНУ “Український наук. – досл. Інститут прогнозування та випробування техніки і технологій с.-г. виробництва ім. Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)”. – Дослідницьке, 2011. – Вип. 15(29). – С. 223–234.

7. ДСТУ 4397:2005. Сільськогосподарська техніка. Методи економічного оцінювання техніки на етапі випробування [Нормативний документ]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. –16 с.

8. А. с. №42626, СССР; А016904. Устройство для распознавания растений и неоднородностей на почве [Текст] / Н. Г. Сакало, Л. Г. Саало, А. С. Кашурко, В. Г. Кузьминов. – заявл. 189185530-15 від 23.02.73, бюл. № 21.

9. Самойлов, М. А. К обоснованию параметров рабочих органов висадкопосадочных машин [Текст] / М. А. Самойлов, В. М. Крыжко, Д. К. Мельник // Тракторы и сельхозмашины. – 1968. – №8. – С. 15–17.

10. Даньков, В. Я. Стійкість гібридів цукрових буряків різної селекції до хвороб цукрових буряків [Текст] / В. Я. Даньков, П. О. Мельник, М. П. Соломійчук // Цукрові буряки. – 2011. – №3 (81). – С. 20–21.

11. Естратов, А. И. Посадки маточных коренеплодов [Текст] / А. И. Евстратов, И. И. Бартснев, Н. М. Удовиченко // Сахарная свекла. – 2000. – №4 – С. 29–31.

12. Пат. №28356 Україна МПК A01C21/00 Спосіб підживлення цукрових буряків [Текст] / Курило В. Л., Мазуренко А. М., Ганженко О. М., Слободяник В.К., Осадчук В. Д., Курило А. В. – №4 2007 07261; заявл. 27.06.2007; опубл. 10.12.2007 р., бюл. №20.

13. Доброворцева, А. В. Агротехника сахарной свеклы на семена [Текст] / А. В. Доброворцева. – М. : Агрономиздат, 1986. – 172 с.

14. Интенсивная технология производства высоко качественных семян сахарной свеклы [Текст] / Н. Х. Гизбулин, Л. Л.Островский, А. А.Мусиенко, В. Н. Крыжко. – М. : Агропромиздат, 1989. – 192 с.

15. Медведовський, О. К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій у сільському виробництві [Текст] / О. К. Медведовський, П. З. Іваненко. – К.: Урожай, – 1988. – 208 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Євген Якович Прасолов, Григорій Олександрович Лапенко, Тарас Григорович Лапенко, Світлана Анатоліївна Бєловол, Владислав Костянтинович Шмиголь, Богдан Михайлович Шкрябун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)