Розробка методики обґрунтування ринкової стратегії транспортно - експедиторської компанії

Валентина Валеріївна Гладковська, Ігор Вікторович Раскевич

Анотація


У статті досліджується проблема забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних транспортно - експедиторських компаній в умовах невизначеності зовнішнього середовища їх функціонування, яка викликає необхідність вдосконалення методів та розвитку стратегічного підходу до управління транспортно - експедиторською діяльністю. Недостатня теоретична проробка методичних аспектів стратегічного аналізу, націлених на специфіку експедиторської діяльності, визначили актуальну потребу в вивченні поставленої проблеми

Ключові слова


транспортно - експедиторська діяльність; конкурентоспроможність; ринкова стратегія; фактор;кваліфікація;цінова політика

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Porter, M. (2005). Konkurentni perevahy. Moscow: Alpina Biznes Buks, 715.

2. Bulysheva, T. S. (2006). Modeliuvannia rynkovoi stratehii firmy. Moscow, 158. Aaker, D.; InBozhuk, S. G. (2007). Strategicheskoe rynochnoe upravlenie, Serija «Teorija menedzhmenta», 7-e izdSaint-Petersburg: Piter, 496.

3. Eromin, V. V., Selevych, T. S. (2009). Marketynhovi doslidzhennia: konkurentnyi analiz. Tomskyi politekhnichnyi universytet. Tomsk: Vyd-vo Tomskoho politekhnichnoho universytetu, 200.

4. Yudanov, A. Yu. (1998). Konkurentsiia. Teoriia i praktyka, 2-e vyd. vypr. i dop. Moscow: HNOM-PRESS, 354.

5. Kotler, F. (2009). Osnovy marketynhu. Profesiine vydannia, 12-te vyd. Moscow:OOO «Y. D. Viliams», 1072.

6. Maslova, T. D., Trushnikova, I. O.; In zasl. dejat. nauki RF, d-ra jekon. nauk, prof. Bagieva, G. L. (2012). Strategicheskoe planirovanie marketinga. SPb.: Izd-vo Saint-PetersburgGUJeF, 96.

7. William, M., Pride Ferell, O. C. (1995). Marketing (International Edition). Houhton MIFFLIN Company Boston. Available: http://trove.nla.gov.au/work/28296078

8. Edvinsson, L., Malone, M. S. (1997). Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower. New York: Harper Business.

9. Boulding, W. (1993). A Dynamic Process Model of Service Quality: From Expectation to Behavioral Intentions. Journal of Marketing Reseach, Vol. 30, 7–27. doi: 10.2307/3172510

10. Lobo, A., Vivec, J. (2001). Port users perspective of the container transshipment business. Proceedings of the International Conference on Port and Maritime R&D and technology. Singapore.

11. Fisk, R., Brown, S., Bitner, M. (1993). Tracking the Evolution of Services Marketing Literature. Journal of Retailing, Vol. 69, Issue 1. doi: 10.1016/s0022-4359(05)80004-1

12. Zeithaml, V.; In Donnelly, J. H., George, W. R. (1981). How Consumer Evaluation Processes Differ Between Goods and Services. Marketing of Services, 186–190.

13. Pride, W. M., Ferrell, O. C. (1995). Marketing (International Edition). Houhton MIFFLIN Company Boston.

14. Prahalad, C. K., Hamel, G. (1990). TheCoreCompetenceoftheCorporation. HarvardBusinessreview.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Портер, М. Конкурентні переваги [Текст]: пер. з англ. / М. Портер. – М.: Альпіна Бізнес Букс, 2005. – 715 с.

2. Булишева, Т. С. Моделювання ринкової стратегії фірми [Текст] / Т. С. Булишева. – М: Москва, 2006. – 158 c.

3. Аакер, Д. Стратегическое рыночное управление [Текст]: пер. с англ.; под ред. С. Г. Божук. – СПб.: Питер, 2007. – Серия «Теория менеджмента». – 7-е изд. – 496 с.

4. Ерьомін, В. В. Маркетингові дослідження: конкурентний аналіз [Текст]: навч. пос. / В. В. Ерьомін, Т. С. Селевич; Томський політехнічний університет. – Томськ: Вид-во Томського політехнічного університету, 2009. – 200 с.

5. Юданов, А. Ю. Конкуренція. Теорія і практика [Текст]: навч. пос. / А. Ю. Юданов. – 2-е вид. випр. і доп. – М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1998. – 354 с.

6. Котлер, Ф. Основи маркетингу. Професійне видання [Текст]: пер. с англ. / Ф. Котлер. – 12-те вид. – М.:ООО «И. Д. Вільямс», 2009. – 1072 с.

7. Маслова, Т. Д. Стратегическое планирование маркетинга [Текст]: уч. пос. / Т. Д. Маслова, И. О. Трушникова; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. Г. Л. Багиева. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 96 с.

8. William, M. Marketing (International Edition) [Electronic resource] / M. William, O. C. Pride Ferell. – Houhton MIFFLIN Company Boston, 1995. – Available at: \www/ URL: http://trove.nla.gov.au/work/28296078

9. Edvinsson, L. Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower [Text] / L. Edvinsson, M. S. Malone. – New York: Harper Business, 1997.

10. Boulding, W. A Dynamic Process Model of Service Quality: From Expectation To Behavioral Intentions [Text] / W. Boulding // Journal of Marketing Reseach. – 1993. – Vol. 30. – P. 7–27. doi: 10.2307/3172510

11. Lobo, A. Port users perspective of the container transshipment business [Text] / A. Lobo, J. Vivec // Proceedings of the International Conference on Port and Maritime R&D and technology. – Singapore, 2001.

12. Fisk, R. Tracking the Evolution of Services Marketing Literature [Text] / R. Fisk, S. Brown, M. Bitner // Journal of Retailing. – 1993. – Vol. 69, Issue 1. doi: 10.1016/s0022-4359(05)80004-1

13. Zeithaml, V. How Consumer Evaluation Processes Differ Between Goods and Services [Text] / V. Zeithaml; In J. H. Donnelly, W. R. George. – Marketing of Services, 1981. – P. 186–190.

14. Pride, W. M. Marketing (International Edition) [Text] / W. M. Pride, O. C. Ferrell. – Houhton MIFFLIN Company Boston, 1995.

15. Prahalad, C. K. The Core Competence of the Corporation [Text] / C. K. Prahalad, G. Hamel. – Harvard Business review, 1990.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2016 Валентина Валеріївна Гладковська, Ігор Вікторович Раскевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)