Дослідження процесу теплопередачі із застосуванням чисельного методу Ейлера в інженерній практиці машинобудівельних спеціальностей

Ірина Олександрівна Казак

Анотація


В статті розглядається застосування чисельного методу Ейлера для отримання рішень диференційної моделі процесу нестаціонарної теплопередачі, дослідження стійкості та збіжності отриманих рішень на прикладі алгоритмізації і програмування у Фортрані в середовищі MSDev. Процес теплопередачі часто зустрічається в інженерній практиці машинобудівельних спеціальностей, тому його дослідження при різних умовах із застосуванням методу Ейлера є дуже актуальним. 


Ключові слова


диференційна модель; метод Ейлера; чисельний; диференційні рівняння; програма; нестаціонарна; процес; теплопередача; машинобудівельні спеціальності; функція

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Samіjlenko, A. M., Krivoshiya, S. A., Perestuk, M. O. (2003). Diferencіalnі rіvnyannya: navch.posіb. Kiev. Libіd, 504.

2. Turchak, L. I., Plotnikov, P. V. (2003). Fundamentals of numerical methods: Navch.posib. / L. I. Turchak, P. V. Plotnikov, 304.

3. Formales, V. F., Revision, D. L. (2004). Numerical methods. Textbook, 400.

4. Bakhvalov, N. C., Zhidkov, N. P., Kobel'kov, G. M. (2002). Numerical methods: Navch.posib., 632.

5. Bakhvalov, N. C., Lapin, A. V., Chigonkov, E. V. (2000). Numerical methods in problems and exercises: Navch.posib., 192.

6. Kovalenko, I. V., Malinovsky, V. V. (2006). Basic processes, machines and apparatuses of chemical productions. The tutorial, 261.

7. Kovalenko, I. V., Malinovsky, V. V. (2007). The calculations of basic processes, machines and apparatuses of chemical productions: Navch.posib., 212.

8. Mac-Kraken, D., Dorn, U. (1977). Numerical methods and programming Fortran, 584.

9. Ward, T., Bromhead, E. (1993). Fortran and the art of programming a personal computer, 351.

10. Sahno, S., Usbsi, D., Yarmola, G. (2013). Application prescoring of Newton's method and finite-difference methods to the solution of the problem of finding periodic modes in nonlinear dynamical systems. Bulletin of Lviv University. Series applied mathematics and Informatics, 19, 41, 39-46.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Самійленко, А. М. Диференціальні рівняння: навч.посіб. [Текст] /  А. М. Самійленко, С. А. Кривошия, М. О. Перестук. – К.: Либідь, 2003. – 504 с.

2. Турчак, Л. И. Основы численных методов: учеб.пособ. [Текст] / Л. И. Турчак, П. В. Плотников. – М.: Физматлит, 2003. – 304 с.

3. Формалев, В. Ф. Численные методы. Учебник [Текст] / В. Ф. Формалев, Д. Л.  Ревизников. – М.: Физматлит, 2004. – 400 с.

4. Бахвалов, Н. С. Численные методы: учеб.пособ. для студ. физ.-математ. спец. вузов [Текст] / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков.‑ М.: Физматлит: Лаборатория Базовых Знаний; СПб.: Невский диалект, 2002. ‑ 632 с.

5. Бахвалов, Н. С. Численные методы в задачах и упражнениях: учеб.пособ. [Текст] / Н. С. Бахвалов, А. В. Лапин, Е. В. Чижонков. ‑ М.: Высшая школа, 2000. ‑ 192 с.

6. Коваленко, І. В. Основні процеси, машини та апарати хімічних виробництв. Підручник [Текст] / І. В. Коваленко, В. В. Малиновський. – К.: Інрес, Воля, 2006. ‑ 261с.

7. Коваленко, І. В. Розрахунки основних процесів, машин та апаратів хімічних виробництв: навч.посіб. [Текст] / І. В. Коваленко, В. В. Малиновський. – К.: Норіта-плюс, 2007. – 212 с.

8. Мак-Кракен, Д. Численные методы и программирование на Фортране [Текст] / Д. Мак-Кракен, У. Дорн; пер. с англ. – М.: Мир, 1977. ‑ 584 с.

9. Уорд, Т. Фортран и искусство программирования персональных ЭВМ [Текст] / Т. Уорд, Э. Бромхед; пер. с англ. ‑ М.: Радио и связь, 1993. – 351 с.

10. Шахно, С. Застосування прискоренного методу Ньютона та різницевих методів до розв’язування задачі пошуку періодичних режимів у нелінійних динамічних системах [Текст] / C. Шахно, Д. Узбізський, Г. Ярмола // Вісник Львівського університету. Серія прикладної математики і інформатики. ‑ 2013.‑ Вип.19. ‑ С.39‑46Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2015 Ірина Олександрівна Казак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)