Удосконалення ресурсозберігаючих технологій на основі інформаційно-керуючих систем операторів рухомого складу

Валерий Вячеславович Кулешов

Анотація


Виділено основні питання складання плану-графіка виробництва вагонобудівних підприємств або підготовки вагонів операторів рухомого складу до навантаження на короткий період по кожній із запланованих на випуск номенклатурної позиції по родам вагонів рухомого складу. Запропоновано модель визначення потребного парку вагонів, що побудована як двухетапна модель стохастического програмування на мережі залізниць України, яка враховує, на відміну від існуючої, дефіцит парку вагонів або їх надлишок при спаді вантажопотоків. 


Ключові слова


інформаційно-керуюча система; парк вантажних вагонів; оператор рухомого складу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Transport strategy of Ukrainefor the period till 2020. Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 16, 2009 №1555-R. Available at: http://www.mintrans.gov.ua/uk/discussion/15621.html/10.12.2009.

The state target program of reforming the railway transportation for 2010-2019. Inthe wording of resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 26 October 2011 N 1106. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1106-2011-п

Bodiul, V. I., Feofilov, A. N. (2012). Control System of freight transportation for the railway rolling stock. Science and transport equipment, 1, 57–62.

Kovalev, V. I., Eliseev, S. Y., Osminin, A. T.; In: Kovalev, V.I., Eliseev, S. Y., Mокеichеv, E. J. (2006). Parks cars countries of the Commonwealth of Independent States andBaltic Stateson the Railways of Russia. M: Marshoute, 245.

Danko, M. I. Kuleshov, V. V. (2004). Definition fleet operators to ensure the transport of goods by rail. Collection of scientific works Ukrainian state Academy of railway transport, 57, 121-128.

Danko, M. I., Lоmоtко, D. V., Kuleshov, V. V. (2012). Development of organizational and technological model of management of the park of freight cars of different ownership forms. Innovative transport. Scientific publication entitled №4(5), 8-13.

Danko, M. I., Lоmоtко, D. V., Kuleshov, V. V. (2012). Building models for assessment of the investment in railway infrastructure in the interaction of railway administrations and operators of transport. Collection of scientific works Ukrainian state Academy of railway transport, Issue 134, 7-13.

Danko, M. I., Lоmоtко, D. V., Zapara, V. M., Kuleshov, V. V. (2011). Formation of requirements to the technology of interaction of railway administrations and owners of rolling stock. Collection of scientific works Ukrainian state Academy of railway transport, 124, 5-11.

Shore, N. Z., Sergienko, I. V., Shylo, V. P., Stetsyuk, P. I. and others (2005). The problems of optimal designing reliable networks Edited by Shor, N. Z.. - K.: Naukova Dumka, 132-161.

Kuleshov, V. V. (2011) Improving the information technology work on cars of different ownership to optimize the capacity of rail transport systems. Coll. Science. works UkrDAZT, 124, 83-90.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Транспортна стратегія України на період до 2020 року. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. №1555-р.: [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.mintrans.gov.ua/uk/discussion/15621.html/ 10.12.2009. – Загол. з екрану.

2. Державна цільова программа реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки. В редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1106 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1106-2011-п. – Загол. з екрану.

3. Бодюл, В. И. Система управления перевозками грузов для операторов железнодорожного подвижного состава [Текст] / В. И. Бодюл, А. Н. Феофилов // Наука и техника транспорта. – 2012. – Вып. 1. – С. 57–62.

4. Ковалев, В. И. Управление парками вагонов стран СНГ и Балтии на железных дорогах России [Текст]: уч. пос. для вузов железнодорожного транспорта / В. И. Ковалев, С. Ю. Елисеев, А. Т. Осминин и др.; под ред. В. И. Ковалева, С. Ю. Елисеева, Е. Ю. Мокейчева. – М.: Маршрут, 2006. – 245 с.

5. Данько, М. І. Визначення парку вагонів операторських компаній для забезпечення перевезень вантажів залізничним транспортом [Текст] / М. І. Данько, В. В. Кулешов // Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 2004. - Вип. 57. – С. 121-128.

6. Данько, М. І. Разработка организационно-технологической модели управления парком грузовых вагонов разной формы собственности [Текст] / М. І. Данько, Д. В. Ломотько, В. В. Кулешов // Инновационный транспорт. Научно-публицистическое издание №4(5), 2012. - С. 8-13.

7. Данько, М. І. Побудова моделі оцінки інвестицій у залізничну інфраструктуру при взаємодії залізничних адміністрацій та операторів перевезень [Текст] / М. І. Данько, Д. В. Ломотько, В. В. Кулешов // Зб. наук. праць / УкрДАЗТ, 2012 Вип. 134 – С. 7-13.

8. Данько, М. І. Формування вимог до технології взаємодії залізничних адміністрацій і власників рухомого складу [Текст] / М. І. Данько, Д. В. Ломотько, В. М. Запара, В. В. Кулешов // Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 2011. Вип. 124 – С. 5-11.

9. Задачі оптимального проектування надійних мереж [Текст] / Н. З. Шор, І. В. Сергієнко, В. П. Шило, П. І. Стецюк та інші. Під ред. Н. З. Шора.- К.: Наукова думка, 2005. -С. 132-161.

10. Кулешов, В. В. Удосконалення інформаційної технології роботи з вагонами різних форм власності з метою оптимізації пропускної спроможності залізничних транспортних систем / Кулешов В. В. // Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 2011 Вип. 124 – С. 83-90.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2015 Валерий Вячеславович Кулешов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)