Європейський підхід до підготовки спеціалістів із охорони праці

В. В. Березуцький

Анотація


У статті розглянуто питання Євроінтеграції освіти щодо безпеки та гігієни праці. Представлено доповідь по роботі Європейського агентства з безпеки та гігієни праці (occupational safety and health - OSHA) і організація аналогічного освіти в Україні. Показані Міжнародні стандарти з безпеки і ризиків, а також організація підготовки фахівців і завдання вищої освіти на сучасному етапі. 


Ключові слова


євроінтеграція; освіта; фахівці; безпека; ризик; індикатори; стандарти; OHSAS 18000

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Accounting safety and health at the university. Education-Luxembourg: Publications Office of the European Union 2010 - European Agency for Safety and Occupational Health (EU-OSHA) [text], 2015 - Online source: https://osha.europa.eu/en.

2. Law of Ukraine "On Labor Protection".

Typical provisions on the training and testing of the safety (NPAOP 0.00-4.12-05).

4. Berezutskyi, V. V. (1999). Theoretical Fundamentals Security safety of living. Kharkiv: HGPU, 170.

5. Berezutskyi, V. V., Dreval, A. N. (1997). Development of a universal indicators hazards of equipment and productions. Protection of labor, 5, 34-37.

6. Berezutskyi, V. V., Dreval, A. N., Movmyha, N. E., Muzykyna, O. A. (1998). Universal indicator of ecology safety of products, productions, region, cities and regions. Journal HGPU. HHPU, 9, 29 - 30.

7. Berezutskyi V. V. (2005). The factor of risk industry and humanly. Safety of life and human activities, education, science and practice: Proceedings of the IV scientific conference. Kiev: NAU, 288.

8. Berezutskyi, V. V., Berezutsky, N. L. (2013). Counter the threat. "Safety of life and human activity - education, science, the practice of" Materials XII International scientific and technical conference (15 -17 May 2013, Odessa). Odessa National Maritime University, 19-22.

9. Berezutskyi, V. V. (2014). Introduction to specialty. The text of lectures for students in the direction of preparation 6.170202 - Occupational Safety. H.: Izd Ltd. "Generous homestead plus", 208.

10. Berezutskyi, V. (2014). Indicators hazards. Indicators of danger. Materials International science conference «Complex systems security management», 24-28 February 2014, the Academy military forces Slovakia behalf of General MR Stefanik, G. Liptovský Mikuláš.

11. ISO OHSAS 18001: 2010. (2015). Management systems health and safety. DNAOP. The legal framework. Online source: http://www.dnaop.com/html/34112/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_ OHSAS_18001_2010.

12. International Standard ISO 31000-2009 (2015). Wikipedia. Independent Encyclopedia. Internet Source: http://www.iso.org/ iso/catalogue_detail. htm?csnumber= 43170.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Облік безпеки та гігієни праці в університеті. Освіта-Люксембург: Публікації бюро Європейського Союзу 2010 – Європейське агентство з безпеки та гігієни праці (ЄС-OSHA) [Текст], 2015 - Інтернет-джерело: https://osha.europa.eu/en.

2. Закон України «Про охорону праці».

3. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці  (НПАОП 0.00-4.12-05)

4. Березуцкий, В. В. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности [Текст] / В. В. Березуцкий. – Харьков: ХГПУ, 1999. – 170 с.

5. Березуцкий, В. В. Разработка универсального показателя опасности оборудования и производств [Текст] / В. В. Березуцкий, А. Н. Древаль // Охрана труда. – 1997. - №5. – С. 34-37.

6. Березуцкий, В. В. Универсальный показатель экологической безопасности изделий, производств, районов, городов и областей [Текст] / В. В. Березуцкий, А. Н. Древаль, Н. Е. Мовмыга, О. А. Музыкина // Вестник ХГПУ. – ХГПУ.– 1998. - Вып. 9. – С. 29 – 30.

7. Березуцкий, В. В.  Производственный риск и человеческий фактор [Текст] / В. В. Березуцкий, И. В. Березуцкий // Безпека життя і діяльності людини-освіта, наука, практика: Матеріали ІV науково практичної конференції. - К.: НАУ, 2005 – 288 с.

8. Березуцький, В. В. Визначення рівня загрози [Текст] / В. В. Березуцький, Н. Л. Березуцька // «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика»  Матеріали ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції (15-17 травня 2013 р., Одеса). Одеський національний морський університет, 2013 - С. 19-22.

9. Березуцький, В. В. Вступ до спеціальності. Текст лекцій для студентів за напрямком підготовки 6.170202 – Охорона праці. [Текст] / В. В. Березуцький //  – Х.: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014 – 208 с. ISBN 978-617-7188-93-2.

10. Березуцький, В. В. Индикаторы опасности / Indicators of danger. [Текст] / В. В. Березуцкий // Материалы Международной научной конференції «Complex systems security management», 24-28 февраля 2014, Академия вооружённых сил Словакии имени генерала М. Р. Стефаника, г. Липтовский Микулаш.

11. ДСТУ OHSAS 18001:2010. Системи управління гігієною та безпекою праці [Текст] / ДНАОП. Законодавча база, 2015 – Інтернет-джерело: http://www.dnaop.com/html/34112/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_OHSAS_18001_2010.

12. Международный стандарт ISO 31000-2009 [Текст] / Википедия. Свободная энциклопедия. 2015. - Интернет-источник:  http://www.iso.org/ iso/catalogue_detail. htm?csnumber= 43170.Copyright (c) 2015 В. В. Березуцький

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)