Автоматизація управління продуктовим відділенням на основі інтелектуальних систем

Р. М. Сокол, Я. В. Смітюх

Анотація


У статті розглядається питання автоматизації продуктового відділення цукрового заводу на основі нових методів управління. Одним з новітніх методів управління технологічними процесами виробництва є використання інтелектуальних систем управління на основі нечіткої логіки. Використання нечіткої логіки забезпечує відносно простий шлях управління складних для опису слабоформалізованих процесів, які характеризуються суттєво нелінійною поведінкою. 


Ключові слова


інтелектуальні системи прийняття рішень; нечітка логіка; нечіткий регулятор

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Sapronov, A. R. (1999). Technology of sugar production. M.: Kolos, 495.

2. Ladanyuk A. P., Tregub, V. G., Elperin, I. V., Tsutsura, V. D. (2001). Automation of technological processes and food industry Pidruchnky. K.: Agricultural Education, 224.

3. Sidletskyy, V. M. Current approaches to the design of automation systems for the sugar industry (2014). International Scientific Conference of Sugar Ukraine "Competitiveness of Ukrainian sugar to national and international markets - the requirement of time", 25-27 March: Theses. - K .: NUFT. 157-160.

5. Ladanyuk, A. P., Smityuh, Y. V. (2014). Problems of technological complex in terms of situational uncertainty. International Scientific Conference of Sugar Ukraine "Competitiveness of Ukrainian sugar to national and international markets - the requirement of time", 25-27 March: Theses. - K .: NUFT. 149-151.

6. Soloviev, V. A., Black, S. P. (2010). Artificial intelligence in control problems. Intelligent process control systems: Proc. Allowance. Vladivostok: Dal'nauka, 267.

7. Makarov, I. M., Lokhin, V. M. (2001). Intelligent automatic control system. M. : FIZMATLIT, 576.

8. Makarov, I. M., Lokhin, V. M., Manko, S. V., Romanov, M. P. (2006). Artificial intelligence and intelligent control systems. Moscow: Nauka, 333.

9. King, R. (1999). Computational intelligencein control engineering, 304.

10. Zhang, H., Liu, D. (2006). Fuzzy Modeling and Fuzzy Control. Presented at Birkhauser, Boston, 416.

11. Computer-aided manufacturing. - Mode of access: WWW / URL: http://nt-prom.ru/work/reconstruct/avtomatizacia_proizvodstva/ - Engineering company "New technologies in the industry." - Caps. from the screen.

12. Food vіddіlennya 's zero "for 4 mіsyatsі - tse really !. - Mode of access: WWW / URL:http://www.techinservice.com.ua/uk/pres-centr/novini/272-produktove-viddilennya-z-nulya-za-4-misyatsi-tse-realno.html/ - Kompaniia "Tehіnservіs" - Caps. from the screen.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сапронов, А. Р. Технология сахарного производства [Текст] / А. Р. Сапронов. – М. : «Колос», 1999. – 495 с.

2. Ладанюк, А. П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості: Підручнки [Текст] / А. П. Ладанюк, В. Г. Трегуб, І. В. Ельперін, В. Д. Цюцюра – К. : Аграрна освіта, 2001. – 224 с.

3. Сідлецький, В. М. Сучасні підходи в проектуванні систем автоматизації для цукрової промисловості [Текст] / В. М. Сідлецький // Міжнародна науково-технічної конференції цукровиків України "Конкурентоспроможність українського цукру на національному та світовому ринках - вимога часу", 25-27 березня: тези доп. – К. : НУХТ. – 2014. – С. 157-160.

4. Ладанюк, А. П. Задачі управління технологічним комплексом в умовах ситуаційної невизначеності [Текст] / А. П. Ладанюк, Я. В. Смітюх // Міжнародна науково-технічної конференції цукровиків України "Конкурентоспроможність українського цукру на національному та світовому ринках - вимога часу", 25-27 березня: тези доп. – К. : НУХТ. – 2014. – С. 149-151.

5. Соловьев, В. А. Искусственный интеллект в задачах управления. Интеллектуальные системы управления технологическими процессами : учеб. пособие [Текст] / В. А. Соловьев, С. П. Черный. - Владивосток : Дальнаука, 2010. – 267 с.

6. Макаров, И. М. Интеллектуальные системы автоматического управления [Текст] / Под ред. И.М. Макарова, В. М. Лохина. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2001. – 576 с.

7. Макаров, И. М. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления [Текст] / И. М. Макаров, В. М. Лохин, С. В. Манько, М. П. Романов; [отв. ред. И.М. Макарова] ; Отделение информ. технологий и вычислит. систем РАН. – М. : Наука, 2006. – 333 с.

8. King, R. Computational intelligencein control engineering [Text] / R. King // Presented at Marcel Dekker, The United States of America, 1999. – 304 с.

9. Zhang, H. Fuzzy Modeling and  Fuzzy Control [Text] / H. Zhang, D. Liu // Presented at  Birkhauser, Boston, 2006. – 416 с.

10. Автоматизация производства. – Режим доступа : \www/ URL: http://nt-prom.ru/work/reconstruct/avtomatizacia_proizvodstva/ – Инжиниринговая компания «Новые Технологии в промышленности». — Загл. с экрана.

11. Продуктове відділення «з нуля» за 4 місяці – це реально!. – Режим доступа : \www/ URL: http://www.techinservice.com.ua/uk/pres-centr/novini/272-produktove-viddilennya-z-nulya-za-4-misyatsi-tse-realno.html/ – Компанія «Техінсервіс» – Загл. с экрана.Copyright (c) 2015 Р. М. Сокол, Я. В. Смітюх

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)