Cтруктурні схеми побудови полум'яно-іонізаційнi газоаналізатори

А. В. Жужа

Анотація


Розглянуто полум'яно-іонізаційний метод вимірювання концентрації газоподібних  вуглеводнів. Залежно від умов і цілей застосування, виникає необхідність вибору оптимальної структурної схеми побудови полум'яно-іонізаційного газоаналізатора. Представлені нові структурні схеми побудови полум'яно-іонізаційних газоаналізаторів під конкретні умови застосування та вимоги до швидкодії, надійності, автоматизації процесів контролю та діагностики приладу. 


Ключові слова


полум'яно-іонізаційний газоаналізатор; детектор; іонізація; атмосфера; викиди; аналіз; пробопідготовка; вуглеводні; схема; швидкодія; вуглеводні

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Vardanov, A. Z. (2009). Methods and tools for environmental monitoring and environmental monitoring, – 640.

2. Primіsky, V. F. (2013). Stan that prospect rozvitku polum'yano-іonozatsіynogo method. – H.: Type of "Favor".

3. Ryzhkov, V. F. (2004). Portable flame ionization analyzer // Journal of Technology and knstruirovanie electronics, Odessa. P. 27-29.

4. Primisky, V. F. (2000). Flame ionization analyzer // Patent number 2,146,048 Russia. Publ. Bull. Number 4.

5. Primіsky, V. P. (2013). Polumyano ionization detector // Patent of Ukraine for useful model № 78785. Publ. Bull. Number 6.

6. Zsuzsa, A. V. (2013). Polumyano ionization detector // Patent of Ukraine on korisnu model number 82884. Publ. 2013. Bull. Number 16.

7. Ukrainian Academic Internet Conference "Information Society: technological, economic and technical aspects of the formation." "Mathematical model of the distribution of gas flows in SHPID."

8. Movchan N. M. (2005). Prospects for the use of analytical instruments in waste production. Kiev, USSR: HІMMET, P. 38-40.

9. Bezruk, Z. D. (2008). Mobile laboratory environmental. Materials Conference. HIMMET 3, P. 128-132.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вартанов, А. З. Методы  и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг [Текст] / А. З. Вартанов, А. Д. Рубан, В. Л. Шкуратник. –  М.: «Горная книга», 2009. – 640 с. 

2.  Приміський, В. Ф. Стан та перспективи розвитку полум’яно-іонозаційного методу / В. Ф. Приміський, А. В. Жужа // Метрологія та прилади: Наук.-вироб. журнал. — Х.: Вид-во «Фавор».  –  2013.

3. Рыжков, В. Ф. Портативный пламенно-ионизационный газоанализатор [Текст] / В. Ф. Рыжков // Журн. Технология и кнструирование электронной аппаратуры. – Одесса, 2004. – С. 27–29.

4. Приміський В. П. Полум’яно-іонізаційний газоаналізатор для поста екологічного контролю автомобілів // Патент України № 49063. Опубл. 2002, Бюл. № 9.

5. А. В. Жужа. Швидкодіючий полум’яно-іонізаційний газоаналізатор // Патент України № 6413. Опубл. 2014, Бюл. 

6. Жужа, А. В. Полумяно-іонізаційний аналізатор // Патент України на корисну модель  № 82884. Опубл. 2013. Бюл. №16.

7. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення". «Математична модель розподілу газових потоків в ШПІД».

8. Перспективы использования аналитических приборов в мусоросжигательном производстве / Н. М. Мовчан, З. Д. Безрук, А. А. Дашковский, В. А. Порев // Метрологічне забезпечення фізико-хімічних та оптико-фізичних вимірювань :  матеріали XI наук.-практ. конф. з міжнар. участю  / ХІММЕТ. Київ, 2005. С.38-40. 

9. Безрук, З. Д. Мобільна лабораторія екологічного контролю / З. Д. Безрук, В. П. Приміський, М. Г. Шаталов // Тези доповіді :  матеріали III Міжнар. наук.-практ.  конф.  ХІММЕТ-3. –  2008. –  С. 128-132.Copyright (c) 2014 Алла Василівна Жужа

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)