Система підтримки прийняття рішень при оцінюванні сформованого рівня компетентності фахівців

Т. М. Загородня

Анотація


Запропоновано метод оцінювання ефективності застосування системи підтримки прийняття рішень для оцінки сформованого рівня компетентності. Сформульовано оптимізаційну задачу формування найвищого рівня компетенцій з урахуванням обмежень і мінімізацією затрат. Для її вирішення, запропоновано метод, який враховує особливості занять для студентів з різними початковими рівнями компетенцій та особистими характеристиками. 


Ключові слова


Система підтримки прийняття рішень; компетенція; оцінювання ефективності; модель процесу навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Ovcharuk, О. V (2004). Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian prospects. Library of Educational Policy, 112.

2. Livshits, V. I. (2012) Formation of creativity in preparing engineers mass occupations. Engineering education, 9, 26-37.

3. Makarov, A. V., Perfilev, U S., Fedin, V. T. (2011) Competence-oriented educational programs of the university. Minsk: RIVSh, 116 .

4. Gogunskiy, V. D., Luk’yanov, D. V., Vlasenko, O. V. (2012). Determination of nuclear knowledge graph competencies of project managers. Eastern-European Journal of enterprise technologies, 1/10 (55), 26 – 28.

5. Trembach, V. M. (2007). Methods and tools for solving problems of the formation of the intellectual potential of the corporation Scientific session of the MiFi, 3, 59-60.

6. Yarygin, O. H. (2011 ). Competency model as a methods. Problems modern teacher training, 3, 202-214.

7. Zagorodnya, T. N. (2013). The database structure for the development of training material for the formation of general and specific competences. Scientific Journal Chernivtsi National University named Yuri Fedkovitch, 4, 36-41.

8. Zagorodnya, T. N. (2013). Optimization of parameters of classes using information technology decision support. Journal of NTU "KPI", 54 (1027), 123-133.

9. Zagorodnya, T. N. (2013). Simulation of the process of decision support in order to optimize the learning process engineering students. Science yesterday, today and tomorrow, 1 (8), 18-25.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи [текст] // Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. – Київ: «К.І.С.», 2004. – 112 с.

2. Лившиц, В. И. Формирование креативности при подготовке инженеров массовых профессий [Текст] / В. И. Лившиц // Инженерное образование. – М. – Москва, 2012. – № 9. – С. 26-37

3. Макаров, А. В. Компетентностно-ориентированные образовательные программы ВУЗа [Текст] /А. В. Макаров, Ю. С. Перфильев, В. Т. Федин. – Минск: РИВШ, 2011. – 116 с.

4. Гогунський, В. Д. Визначення ядер знань на графі компетенцій проектних менеджерів [Текст] / В. Д. Гогунський, Д. В. Лук’янов, О. В. Власенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - № 1/10 (55). – 2012 – С. 26 – 28.

5. Трембач, В. М. Методы и средства для решения задач формирования интеллектуального потенциала корпорации. [Текст]  / В. М. Трембач // Научная сессия МИФИ. – М. – Москва: МИФИ, 2007. – Т.3. – С. 59-60.

6. Ярыгин, О. Н. Модель компетентности как метода [Текст] / О. Н. Ярыгин // Проблеми пiдготовки сучастного вчителя: збiрник наукових праць Уманського державного педагогiчного унiверситету iменi Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – № 3. – С. 202-214.

7. Загородня, Т. М. Структура бази даних для підготовки навчально-методичного матеріалу з метою формування загальних та спеціальних компетенцій [Текст] / Т. М. Загородня // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи  та компоненти. – Чернівці, 2013. – Т. 4., Вип. 2. –  С. 36-41.

8. Загородня, Т. М. Оптимізація параметрів навчальних занять за допомогою інформаційної технології підтримки прийняття рішень / Т. М.Загородня // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Х. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 54 (1027). – С. 123-133.

9. Загородняя, Т. Моделирование процесса поддержки принятия решений с целью оптимизации процесса обучения студентов технических специальностей / Т. Н. Загородняя // Наука вчера, сегодня, завтра / Сб. ст. по материалам VIII междунар. науч.-практ. конф. № 1 (8). Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С. 18-25.Copyright (c) 2014 Тетяна Миколаївна Загородня

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)