Оцінювання процесів системи менеджменту якості підприємств на відповідність вимогам міжнародного стандарту серії ISO 9000

О. А. Катрич, Н. А. Горбенко

Анотація


У статті розглянуті питання, пов'язані з оцінюванням різнорідних і різнорозмірних показників якості процесів системи менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000, на безрозмірною шкалою. Аналіз вимог міжнародних стандартів доводить необхідність оцінювання процесів СУЯ. 


Ключові слова


процес; показник якості процесу; безрозмірна шкала; функція бажаності; міжнародний стандарт; система менеджменту якості

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. GOST ISO 9001:2009. Sistemi upravlіnnja jakіstju. Vimogi (2009). Kiev: Derzhstandart Ukraїni, 72.

2. GOST ISO 9000:2007. Sistemi upravlіnnja jakіstju. Osnovnі polozhennja ta slovnik (2007). Kiev: Derzhstandart Ukraїni, 72.

3. ISO 9004:2009 (2009). Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach, 46.

4. Avilov, V. A. (1967). Matematiko-statisticheskie metody tehniko-jekono-micheskogo analiza proizvodstva. Moscow: «Jekonomika», 360.

5. Azgal'dov, G. G., Rajhman, Je. P. (1972). O kvalimetrii. Izdatel'stvo standartov, 172.

6. Trishh, R. M., Slitjuk, E. A. (2006). Obobshhjonnaja tochechnaja i interval'naja ocenki kachestva izgotovlenija detali DVS. Eastern-European Journal of Enterprise Tehnologies, 1/2 (19), 63–67.

7. Trishh, R. M., Slitjuk, E. A. (2006). Tochechnaja i interval'naja ocenki kachestva izdelij. Vіsnik NTU „HPІ”. Zbіrnik naukovih prac'. NTU „HPІ”, 27, 96–102.

8. Trіshh, G. M. (2014). Rozrobka metodologії ocіnjuvannja procesіv sistem upravlіnnja jakіstju pіdpriєmstv z urahuvannjam vimog mіzhnarodnih standartіv. UІPA, 20.

9. Derringer, G., Suich, R. (1980). Simultaneous Optimization of Several Response Variables. Journal of Quality technology, 12 (4).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. ДСТУ ISO 9001:2009. Системи управління якістю. Вимоги [Текст] / К.: Держстандарт України, 2009. – 72 с.

2. ДСТУ ISO 9000:2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник [Текст] / К.: Держстандарт України, 2007. – 72 с.

3. ISO 9004:2009 [Text] / Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach, 2009. – 46 p.

4. Авилов, В. А. Математико-статистические методы технико-эконо­мического анализа производства [Текст] / В. А. Авилов. – М.: «Экономика», 1967. – 360 с.

5. Азгальдов, Г. Г. О квалиметрии [Текст] / Г. Г. Азгальдов, Э. П. Райхман. – Издательство стандартов, 1972. – 172 с.

6. Трищ, Р. М. Обобщённая точечная и интервальная оценки качества изготовления детали ДВС [Текст] / Р. М. Трищ, Е. А. Слитюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. – Т. 1, № 2 (19). – С. 63–67.

7. Трищ, Р. М. Точечная и интервальная оценки качества изделий [Текст] / Р. М. Трищ, Е. А. Слитюк // Вісник НТУ „ХПІ”. Збірник наукових праць. НТУ „ХПІ”. – 2006. – № 27 – С. 96–102.

8. Тріщ, Г. М. Розробка методології оцінювання процесів систем управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів [Текст] : автореф. дис. … канд.. техн.. наук / Г. М. Тріщ. – УІПА, 2014. – 20 с.

9. Derringer, G. Simultaneous Optimization of Several Response Variables [Text] / G. Derringer, R. Suich // Journal of Quality technology. – 1980. – Vol. 12, No 4.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2014 О. А. Катрич, Н. А. Горбенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)