Обгрунтування конструкції і методики розрахунку конструктивно-технологічних параметрів ежекційного апарату застосовуваного при пожежогасінні

Ильгар Фирдовси Дадашов, Александр Александрович Ковалёв

Анотація


Визначені тактико-технічні вимоги та запропонована конструкція ежекційного апарату для подачі гранульованого піноскла для використання в технології гасіння пожеж на резервуарах зберігання легкозаймистих горючих рідин з використанням гелеобразуючих вогнегасних і вогнезахисних композицій. Базуючись на відомих методиках розрахунку конструктивних параметрів струменевих апаратів, проведений теоретичний аналіз роботи ежекційного апарату для подачі гранульованого піноскла запропонованої конструкції, а також і запропонована методика розрахунку його конструктивно-технологічних параметрів, що дозволило створити його дослідно-експериментальний зразок.


Ключові слова


Ежекційний апарат; продуктивність; конструкція; методика розрахунку; шнековий механізм; витрата; діаметр; потужність.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Statisticheskiy ezhegodnik «Ukraina v cifrah» (2014). Gosudarstvenniy komitet statistiki Ukrainy. Kyiv, 600.

Sharavarnikov, A. S., Molchanov, V. P., Voevoda, S. S., Sharavarnikov, S. A. (2002). Tushenie pozharov nefti i nefteproduktov. Moscow: Kalan, 448.

Antonov, A. V., Borovykov, V. O., Orel, V. P. et. al. (2004). Vohnehasni rechovyny. Kyiv: Pozhinformtekhnika, 176.

Borovykov, V. (2015). Hasinnia pozhezh u rezervuarakh dlia zberihannia nafty ta naftoproduktiv. Pozhezhna ta tekhnohenna bezpeka,11 (26), 28‒29.

Dadashov, I. F., Kireev, A. A., Sharshanov, A. Ya., Chernuha, A. A. (2016). Modelirovanie izoliruyushchih svoystv geleobraznogo sloya po otnosheniyu k param goryuchih zhidkostey. Problemy pozharnoy bezopasnosti, 40, 78‒83.

Dadashov, I. F., Kireev, A. A. Povyshenie effektivnosti tusheniya goryuchih zhidkostey v rezervuarah putem ispol'zovaniya geleobrazuyushchih sredstv. Proceedings of Azerbaijan state marine academy, 2, 72–76.

Dadashov, I. F., Kireev, A. A. Vybor legkogo silikatnogo nositelya dlya gelevogo ognetushashchego sloya pri pozharotushenii. Keramika: nauka i zhizn', 2 (31), 44–51.

Arons, G. A. (1948). Struynye apparaty. Moscow: Gosenergoizdat, 269.

Kamenev, P. N. (1970). Gidroelevatory v stroitel'stve. Moscow: Stroyizdat, 169.

Keller, S. Yu. (1976). Inzhektory. Moscow: Mashgiz, 208.

Shumelishskiy, M. G. (1961). Ezhektornye holodil'nye mashiny. Moscow: Gostorgizdat, 261.

Berman, L. D. (1976). K vyboru racional'nogo profilya protochnoy chasti struynogo apparata. Izv. VTI, 3, 13–18.

Berman, L. D., Efimochkin, G. N. (1968). Eksperimental'noe issledovanie vodostruynogo ezhektora. Teploenergetika, 9, 9–14.

Berman, L. D., Efimochkin, G. N. (1964). Raschetnye zavisimosti dlya vodostruynyh ezhektorov. Teploenergetika, 7, 44–48.

Berman, L. D., Efimochkin, G. N. (1978). Vliyanie dliny kamery smesheniya na rezhim raboty i ekonomichnost' vodostruynogo ezhektora. Teploenergetika, 12, 66–71.

Kamenev, P. N. (1970). Gidroelevatory v stroitel'stve. Moscow: Stroyizdat, 169.

Akunov, V. I. (1962). Struynye mel'nicy. Elementy teorii i rascheta. Moscow: Mashgiz, 264.

Abramovich, G. N. (1974). Turbulentnoe smeshenie gazovyh struy. Moscow: Nauka, 287.

Arons, G. A. (1948). Struynye apparaty. Moscow: Gosenergoizdat, 269.

Abramovich, G. N. (1979). Prikladnaya gazovaya dinamika. Moscow: Nauka, 824.

Dilger, U. (2005). Oborudovanie dlya mekhanizacii i pererabotki suhih i stroitel'nyh smesey «M-tec». Stroitel'nye materialy, 1, 62–63.

Gastershtad, T. I. (1927). Pnevmaticheskiy transport. Leningrad: izd. Sev. Zap. obl. prombyuro BCH3, 126.

Grinev, K. M., Krashennikov, M. I., Krotkov, A. P. (1981). Pnevmaticheskiy transport v cementnoy promyshlennosti. Moscow: Promstroyizdat, 183.

Azimov, F. I., Abdullin, K. F. (1996). Pat. No. 2117123 C1 Rossiyskaya Federaciya. Torkret-mashina s nepreryvnoy zagruzkoy. MPK 6E04 F21/12. No. 96112501/03; declareted: 19.06.1996, published: 08.10.1998, Bul. No. 30, 3.

Azimov, F. I., Azimov, Yu. I., Abdullin, K. F. (1997). Pat. No. 2140504 C1 Rossiyskaya Federaciya. Torkret-mashina. MPK 6E04 F21/12. No. 97111597/03; zayavl. 14.07.1997; opubl. 27.10.1999, Bul. No. 28, 4.

Grigor'ev, A. M. (1972). Vintovye konveyery. Moscow: Mashinostroenie, 184.

Bashkatov, D. N. (1968). Vrashchatel'noe shnekovoe burenie geologorazvedochnyh skvazhin. Moscow: Nedra, 192.

Grigor'ev, A. M. (1957). Elementy teorii vintovyh konveyerov. Trudy KHTI, 22, 40–43.

Gut'yar, E. M. (1968). Elementarnaya teoriya vertikal'nogo vintovogo transportera. Moscow: Trudy (MIMESKH) Moskovskogo in. mekhanizacii i elektrifikacii sel'skogo hozyaystva, 186.

Grigor'ev, A. M. (1957). K issledovaniya gorizontal'nogo shneka. Trudy KHTI, 22, 18–24.

Nikiforov, M. E. (1967). O rabote shneka s gorizontal'noy i naklonnoy osyami. Trudy KHTI, 23, 14–16.

Nikiforov, M. E., Grigor'ev, A. M. (1988). K voprosu o teorii vertikal'nogo shneka. Torfyanaya promyshlennost', 1, 16–20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Статистический ежегодник «Украина в цифрах» [Текст]. – Государственный комитет статистики Украины. – К., 2014. – 600 с.

Шараварников, А. С. Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов [Текст] / А. С. Шараварников, В. П. Молчанов, С. С. Воевода, С. А. Шараварников. – М.: Калан, 2002. – 448 с.

Антонов, А. В. Вогнегасні речовини [Текст]: посібник / А. В. Антонов, В. О. Боровиков, В. П. Орел та ін. – К.: Пожінформтехніка, 2004. – 176 с.

Боровиков, В. Гасіння пожеж у резервуарах для зберігання нафти та нафтопродуктів [Текст] / В. Боровиков // Пожежна та техногенна безпека. – 2015. ‒ № 11 (26). ‒ С. 28‒29.

Дадашов, И. Ф. Моделирование изолирующих свойств гелеобразного слоя по отношению к парам горючих жидкостей [Текст] / И. Ф. Дадашов, А. А. Киреев, А. Я. Шаршанов, А. А. Чернуха // Проблемы пожарной безопасности. – 2016. – Вып. 40. – С. 78‒83.

Дадашов, И. Ф. Повышение эффективности тушения горючих жидкостей в резервуарах путем использования гелеобразующих средств [Текст] / И. Ф. Дадашов, А. А. Киреев // Proceedings of Azerbaijan state marine academy. – 2016. – № 2. – С. 72–76.

Дадашов, И. Ф. Выбор лёгкого силикатного носителя для гелевого огнетушащего слоя при пожаротушении [Текст] / И. Ф. Дадашов, Л. А. Михеенко, А. А. Киреев // Керамика: наука и жизнь. – 2016. – № 2 (31). – C. 44–51.

Аронс, Г. А. Струйные аппараты [Текст] / Г. А. Аронс. – М.: Госэнергоиздат, 1948. – 269 c.

Каменев, П. Н. Гидроэлеваторы в строительстве [Текст] / П. Н. Каменев. – М.: Стройиздат, 1970. – 169 c.

Келлер, С. Ю. Инжекторы [Текст] / С. Ю. Келлер. – М.: Машгиз, 1976. – 208 c.

Шумелишский, М. Г. Эжекторные холодильные машины [Текст] / М. Г. Шумелишский. – М.: Госторгиздат, 1961. – 261 с.

Берман, Л. Д. K выбору рационального профиля проточной части струйного аппарата [Текст] / Л. Д. Берман // Изв. ВТИ. – 1976. – № 3. – С. 13–18.

Берман, Л. Д. Экспериментальное исследование водоструйного эжектора [Текст] / Л. Д. Берман, Г. Н. Ефимочкин // Теплоэнергетика. – 1968. – № 9. – С. 9–14.

Берман, Л. Д. Расчетные зависимости для водоструйных эжекторов [Текст] / Л. Д. Берман, Г. Н. Ефимочкин // Теплоэнергетика. – 1964. – № 7. – С. 44–48.

Берман, Л. Д. Влияние длины камеры смешения на режим работы и экономичность водоструйного эжектора [Текст] / Л. Д. Берман, Г. Н. Ефимочкин // Теплоэнергетика. – 1978. – № 12. – С. 66–71.

Каменев, П. Н. Гидроэлеваторы в строительстве [Текст] / П. Н. Каменев. – М.: Стройиздат, 1970. – 169 c.

Акунов, В. И. Струйные мельницы. Элементы теории и расчета [Текст] / В. И. Акунов. – М.: Машгиз, 1962. – 264 c.

Абрамович, Г. Н. Турбулентное смешение газовых струй [Текст] / Г. Н. Абрамович. – М.: Наука, 1974. – 287 c.

Аронс, Г. А. Струйные аппараты [Текст] / Г. А. Аронс. – М.: Госэнергоиздат, 1948. – 269 c.

Абрамович, Г. Н. Прикладная газовая динамика [Текст] / Г. Н. Абрамович. – М.: Наука, 1979. – 824 c.

Дилгер, У. Оборудование для механизации и переработки сухих и строительных смесей «М-tec» [Текст] / У. Дилгер // Строительные материалы. – 2005. – № 1. – С. 62–63.

Гастерштад, Т. И. Пневматический транспорт [Текст] / Т. И. Гастерштад. – Л.: изд. Сев. Зап. обл. промбюро BCH3, 1927. – 126 c.

Гринев, K. M. Пневматический транспорт в цементной промышленности [Текст] / K. M. Гринев, М. И. Крашенников, А. П. Кротков. – М.: Промстройиздат, 1981. – 183 c.

Пат. № 2117123 C1 Российская Федерация. Торкрет-машина с непрерывной загрузкой. МПК 6E04 F21/12 [Текст] / Азимов Ф. И., Абдуллин К. Ф.; заявитель и патентообладатель Казань. Казан, гос. архит.-строит. академия. – № 96112501/03; заявл. 19.06.1996, опубл. 08.10.1998, Бюл. № 30. – 3 с.

Пат. № 2140504 C1 Российская Федерация. Торкрет-машина. МПК 6E04 F21/12 [Текст] / Азимов Ф. И., Азимов Ю. И., Абдуллин К. Ф.; заявитель и патентообладатель Казань. Казан, гос. архит.-строит. академия. – № 97111597/03; заявл. 14.07.1997; опубл. 27.10.1999, Бюл. № 28. – 4 c.

Григорьев, A. M. Винтовые конвейеры [Текст] / A. M. Григорьев. – М.: Машиностроение, 1972. – 184 c.

Башкатов, Д. Н. Вращательное шнековое бурение геологоразведочных скважин [Текст] / Д. Н. Башкатов. – М.: Недра, 1968. – 192 c.

Григорьев, A. M. Элементы теории винтовых конвейеров [Текст] / A. M. Григорьев // Труды КХТИ. – 1957. – Вып. 22. – С. 40–43.

Гутъяр, E. M. Элементарная теория вертикального винтового транспортера [Текст] / E. M. Гутьяр. – М.: Труды (МИМЭСХ) Московского ин. механизации и электрификации сельского хозяйства, 1968. – 186 c.

Григорьев, A. M. K исследования горизонтального шнека [Текст] / A. M. Григорьев // Труды КХТИ. – 1957. – Вып. 22. – С. 18–24.

Никифоров, M. E. O работе шнека с горизонтальной и наклонной осями [Текст] / M. E. Никифоров // Труды КХТИ. – 1967. – Вып. 23. – С. 14–16.

Никифоров, M. E. K вопросу о теории вертикального шнека [Текст] / M. E. Никифоров, A. M. Григорьев // Торфяная промышленность. – 1988. – № 1. – С. 16–20.Copyright (c) 2018 Ильдар Фарид Дадашов, Александр Александрович Ковалёв

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)