Концептуальна модель управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень

Анатолій Вікторович Надточий

Анотація


Підводна археологія – сучасна галузь науки, яка розвивається стрімкими темпами. Вона постійно удосконалює методи як суто археологічних досліджень, так і засоби та інструменти для досягнення поставленої мети. На підставі аналізу застосування сучасних підводних апаратів-роботів у галузі підводних археологічних досліджень запропонована систематизація завдань проектного менеджменту. Розглянуто основні принципи розробки концепції удосконалення управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень, які можуть бути покладені в основу розробки і створення актуального для вітчизняної археології прикладного наукового напрямку – впровадження нових роботизованих технологій ведення підводних археологічних досліджень, підвищення їх продуктивності та якості, також зменшення ризику для життя і здоров’я учасників археологічних експедицій. Запропоновані засоби додатково стимулюють створення новітніх технологій у сфері вітчизняної робототехніки при виконанні задач підводної археології на малих і великих глибинах.


Ключові слова


археологічна експедиція; археологічні роботи; підводна археологія; морська робототехніка; проектний менеджмент; управління проектами роботизації

Повний текст:

PDF

Посилання


Day veru dayveru. Available at: http://www.udip.com.ua/news/?id=91/

Ryzhkov, S. S., Blintsov, V. S., Yehorov, H. V., Zhukov, Yu. D., Kvasnytskyi, V. F., Koshkin, K. V. et. al.; Ryzhkov, S. S. (Ed.) (2011). Stvorennia universalnykh transportnykh suden i zasobiv okeanotekhniky. Mykolaiv: Vydavnytstvo NUK, 340.

Rach, V. A. (2000). Pryntsypy formuvannia kontseptsiyi. Visnyk Derzhavnoi sluzhby Ukrainy, 3, 93–95.

Taskaev, V. N. (2010). Metodika provedeniya podvoeno-arheologicheskih rabot. Voprosy podvodnoy arheologii, 45–95.

Blincov, V. S. (1998). Privyaznye podvodnye sistemy. Kyiv: Naukova dumka, 232.

Christ, R., Sr Wernli, R. (2014). The ROV Manual. A User Guide for Remotely Operated Vehicles. The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford, 712.

Blintsov, O. V., Nadtochii, A. V. (2014). The generalized underwater technics efficiency estimation methodology of deep sea archaeological projects. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (3 (67)), 25–29. doi: 10.15587/1729-4061.2014.21045

Gozhiy, A. P., Kovalenko, I. I. (2005). Sistemnye tekhnologii generacii i analiza scenariev. AAEKS, 2, 89–96.

The UNESCO Convention on the Protection of the underwater cultural Heritage. Available at: http://www.unesco.org/culture/underwater/infokit_en/

Mizhnarodna Konventsiia pro okhoronu pidvodnoi kulturnoi spadshchyny YuNESKO (XXXI sesiia vid 02.XI.2001 r., pidpysana vid imeni Ukrainy 06.11.2001 r.).

Yevropeiska konventsiya pro okhoronu arkheolohichnoi spadshchyny (ratyfikovana Zakonom Ukrainy vid 10.12.2003 r. No.1369-IV).

Zakon Ukrainy «Pro zatverdzhennia zahalnoderzhavnoi prohramy zberezhennia i vykorystannia obiektiv kulturnoi spadshchyny na 2004–2010 rr.». Zatverdzheno Zakonom Ukrainy vid 20 kvitnia 2004 roku No. 1692-IV.

Søreide, F. (2011). Ships from the Depths. Deepwater Archaeology. Texas A&M University Press, 200.

Ievlev, M. M. (2014). Ocherki antichnoy paleoekologii Nizhnego Pobuzh'ya i Nizhnego Podneprov'ya. Kyiv: Vidavec' Oleg Fіlyuk, 276.

Zelenko, S. M. (2008). Pidvodna arkheolohiya Krymu. Kyiv: VD «Stylos», 272.

Nazarov, V. V. (2003). Gidroarheologicheskaya karta chernomorskoy akvatorii Ukrainy (pamyatniki antichnoy i srednevekovoy epoh). Kyiv: Stilos, 159.

Taskaev, V. N. (2009). Antichnaya podvodnaya arheologiya Severnogo Prichernomor'ya. Moscow: Izd-vo «Voroncovka-21», 176.

Voronov, S. A. (2010). Sokrovishcha Chernogo morya. Podvodnaya arheologiya Ukrainy. Kyiv: Izd-vo «CHP «Medobory-2006», 100.

Voronov, S. O., Iievlieva, A. M. (2010). Vizantiyski brantsi chornomorskykh hlybyn. Pidvodni doslidzhennia: Arkheolohya. Istoriya. Daivinh, 16–22.

Blintsov, V. S., Voronov, S. O. Bazovi tekhnolohiyi zastosuvannia pidvodnykh aparativ-robotiv dlia zadach morskoi arkheolohiyi. Innovatsiyi v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi, 389–391.

Ballard, R. D., Hiebert, F. T., Coleman, D. F., Ward, C., Smith, J. S., Willis, K. et. al. (2001). Deepwater Archaeology of the Black Sea: The 2000 Season at Sinop, Turkey. American Journal of Archaeology, 105 (4), 607. doi: 10.2307/507409

Voronov, S. O. (2008). Entsyklopediya morskykh katastrof Ukrainy: (zatonuli pamiatky antych., serednovich. i novit. istoriyi: zalyshky mist i poselen, viysk. korabli, tsyvil. sudna, avia- ta bronetekhnika). Kyiv: Bohdana, 848.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13.03.2002 r. No. 316 «Pro zatverdzhennia Poriadku vydachi dozvoliv na provedennia arkheolohichnykh rozvidok, rozkopok, inshykh zemlianykh robit na terytoriyi pamiatky, okhoroniuvaniyi arkheolohichniyi terytoriyi, v zonakh okhorony, v istorychnykh arealakh naselenykh mists, a takozh doslidzhen reshtok zhyttiediyalnosti liudyny, shcho mistiatsia pid zemnoiu poverkhneiu, pid vodoiu na terytoriyi Ukrainy».

Blintsov, V. S., Voronov, S. O. (2010). Aktualni zavdannia robotyzatsiyi pidvodnykh arkheolohichnykh doslidzhen. Problemy avtomatyky ta elektroobladnannia transportnykh zasobiv. Mykolaiv: NUK, 69–70.

Bass, Dzh. (2003). Podvodnaya arheologiya. Drevnie narody i strany. Moscow: ZAO Centrpoligraf, 202.

Ballard, D. R. (2001). Adventures in Ocean Exploration. Washington, D.C.: “Natiomal Geographic”, 288.

Ryzhkov, S. S., Blintsov, V. S., Kvasnytskyi, V. F., Koshkin, K. V., Romanchuk, M. P., Shamrai, O. M. et. al. (2009). Innovatsiyni tekhnolohiyi pobudovy suden i zasobiv okeanotekhniky. Mykolaiv: Natsionalnyi universytet korablebuduvannia, 355.

Batra, D. (2005). Conceptual Data Modeling Patterns. Journal of Database Management, 16 (2), 84–106. doi: 10.4018/jdm.2005040105

Deboranh, M. (2008). Pearsall. Enciclopedia of Archaelogy. Academic Press, New York, 10.

Van de Noort, R. (2011). North Sea archaeologies. Oxford; New York: Oxford University Press, 282.

Andrusevych, A., Andrusevych, N., Kozak, Z. (2009). Dovidnyk chynnykh mizhnarodnykh dohovoriv Ukrainy u sferi okhorony dovkillia. Lviv, 203.

Okorokov, A. V. (1992). Istoriya izucheniya i ohrany pamyatnikov gidroarheologii. Moscow, 133.

International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972.

Zakon Ukrainy «Pro rybne hospodarstvo, promyslove rybelstvo ta okhoronu vodnykh bioresursiv» (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2012, No. 17, st.155).

Zakon Ukrainy «Pro naftu i haz» Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2001, No. 50, st. 262.

«Kontseptsiya Zahalnoderzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy rozvytku korablebuduvannia na period do 2035 roku», zatverdzhena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 travnia 2009 roku No. 671-r.

«Morska doktryna Ukrainy na period do 2035 roku», zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 zhovtnia 2009 roku No. 1307.

Zakon Ukrainy «Pro Zahalnoderzhavnu tsilovu prohramu zakhystu naselennia i terytoriyi vid nadzvychainykh sytuatsiyi tekhnohennoho ta pryrodnoho kharakteru na 2013–2017 roky».

Marx, W. R. F., Marx, J. (2013). The World's Richest Wrecks: A Wreck Diver's Guide to Gold and Silver Treasures of the Seas. Oxford Press, 312.

Haritonov, Yu. N. (2008). Upravlenie proektami rekonstrukciyi na osnove artefaktnyh platform. Aviacionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologi, 8 (55), 189–192.

Ryzhkov, S. S. (2013). Zvit rektora za 2008–2013 rr. Mykolaiv: NUK, 220.

Royce, W. W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems. Technical Papers of Western Electronic Show and Convention. Los Angeles, 328–338.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дай веру дайверу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.udip.com.ua/news/?id=91/

Рижков, С. С. Створення універсальних транспортних суден і засобів океанотехніки [Текст]: монографія / С. С. Рижков, В. С. Блінцов, Г. В. Єгоров, Ю. Д. Жуков, В. Ф. Квасницький, К. В. Кошкін та ін.; за ред. С. С. Рижкова. – Миколаїв: Видавництво НУК, 2011. – 340 с.

Рач, В. А. Принципи формування концепцій [Текст] / В. А. Рач // Вісник Державної служби України. – 2000. – № 3. – С. 93–95.

Таскаев, В. Н. Методика проведения подвоено-археологических работ [Текст] / В. Н. Таскаев // Вопросы подводной археологии. – 2010. – С. 45–95.

Блинцов, В. С. Привязные подводные системы [Текст] / В. С. Блинцов. – К.: Наукова думка, 1998. – 232 с.

Christ, R. The ROV Manual. A User Guide for Remotely Operated Vehicles [Text] / R. Christ, R. Wernli, Sr. – 2-nd ed. – The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford, 2014. – 712 p.

Блінцов, О. В. Узагальнена методика оцінки ефективності підводної техніки у проектах глибоководної археології [Текст] / О. В. Блінцов, А. В. Надточий // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – T. 1, № 3 (67). – С. 25–29. doi: 10.15587/1729-4061.2014.21045 

Гожий, А. П. Системные технологии генерации и анализа сценариев [Текст] / А. П. Гожий, И. И. Коваленко // ААЭКС. – 2005. – № 2. – С. 89–96.

The UNESCO Convention on the Protection of the underwater cultural Heritage [Electronic resource]. – Available at: http://www.unesco.org/culture/underwater/infokit_en/

Міжнародна Конвенція про охорону підводної культурної спадщини ЮНЕСКО (XXXI сесія від 02.XI.2001 р., підписана від імені України 06.11.2001 р.).

Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (ратифікована Законом України від 10.12.2003 р. № 1369-IV).

Закон України «Про затвердження загальнодержавної програми збереження і використання об’єктів культурної спадщини на 2004–2010 рр.». Затверджено Законом України від 20 квітня 2004 року № 1692-IV.

Søreide, F. Ships from the Depths. Deepwater Archaeology [Text] / F. Søreide. – Texas A&M University Press, 2011. – 200 р.

Иевлев, М. М. Очерки античной палеоэкологии Нижнего Побужья и Нижнего Поднепровья [Текст] / М. М. Иевлев. – К.: Видавець Олег Філюк, 2014. – 276 с.

Зеленко, С. М. Підводна археологія Криму [Текст] / С. М. Зеленко. – К.: ВД «Стилос», 2008. – 272 с.

Назаров, В. В. Гидроархеологическая карта черноморской акватории Украины (памятники античной и средневековой эпох) [Текст] / В. В. Назаров. – Київ: Стилос, 2003. – 159 с.

Таскаев, В. Н. Античная подводная археология Северного Причерноморья [Текст] / В. Н. Таскаев. – 2-е изд., дополн. и переабот. – М.: Изд-во «Воронцовка-21», 2009. – 176 с.

Воронов, С. А. Сокровища Черного моря. Подводная археология Украины [Текст] / С. А. Воронов. – К.: Изд-во «ЧП «Медоборы-2006», 2010. – 100 с.

Воронов, С. О. Візантійські бранці чорноморських глибин [Текст] / С. О. Воронов, А. М. Ієвлєва // Підводні дослідження: Археологія. Історія. Дайвінг. – 2010. – С. 16–22.

Блінцов, В. С. Базові технології застосування підводних апаратів-роботів для задач морської археології [Текст]: наук.-техн. конф. / В. С. Блінцов, С. О. Воронов // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці. – 2010. – С. 389–391.

Ballard, R. D. Deepwater Archaeology of the Black Sea: The 2000 Season at Sinop, Turkey [Text] / R. D. Ballard, F. T. Hiebert, D. F. Coleman, C. Ward, J. S. Smith, K. Willis et. al. // American Journal of Archaeology. – 2001. – Vol. 105, Issue 4. – P. 607. doi: 10.2307/507409 

Воронов, С. О. Енциклопедія морських катастроф України: (затонулі пам’ятки антич., середньовіч. і новіт. історії: залишки міст і поселень, військ. кораблі, цивіл. судна, авіа- та бронетехніка) [Текст] / С. О. Воронов. – К.: Богдана, 2008. – 848 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 316 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України».

Блінцов, В. С. Актуальні завдання роботизації підводних археологічних досліджень [Текст]: наук.-техн. конф. / В. С. Блінцов, С. О. Воронов // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів. – Миколаїв: НУК, 2010. – С. 69–70.

Басс, Дж. Подводная археология. Древние народы и страны [Текст] / Дж. Басс. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 202 с.

Ballard, D. R. Adventures in Ocean Exploration [Text] / D. R. Ballard. – Washington, D.C.: “Natiomal Geographic”, 2001. – 288 p.

Рижков, С. С. Інноваційні технології побудови суден і засобів океанотехніки [Текст]: монографія / С. С. Рижков, В. С. Блінцов, В. Ф. Квасницький, К. В. Кошкін, М. П. Романчук, О. М. Шамрай та ін. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування, 2009. – 355 с.

Batra, D. Conceptual Data Modeling Patterns [Text] / D. Batra // Journal of Database Management. – 2005. – Vol. 16, Issue 2. – P. 84–106. doi: 10.4018/jdm.2005040105 

Deboranh, M. Pearsall. Enciclopedia of Archaelogy [Text] / M. Deboranh. – Academic Press, New York, 2008. – 10 p.

Van de Noort, R. North Sea archaeologies [Text] / R. Van de Noort. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2011. – 282 p.

Андрусевич, А. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля [Текст] / А. Андрусевич, Н. Андрусевич, З. Козак. – Львів, 2009. – 203 с.

Окороков, А. В. История изучения и охраны памятников гидроархеологии [Текст] / А. В. Окороков. – М., 1992. – 133 с.

International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972.

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибельство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 17, ст.155).

Закон України «Про нафту і газ» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 50, ст. 262.

«Концепція Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку кораблебудування на період до 2035 року», затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 року № 671-р.

«Морська доктрина України на період до 2035 року», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 року № 1307.

Закон України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013–2017 роки».

Marx, W. R. F. The World's Richest Wrecks: A Wreck Diver's Guide to Gold and Silver Treasures of the Seas [Text] / W. R. F. Marx, J. Marx. – Oxford Press, 2013. – 312 p.

Харитонов, Ю. Н. Управление проектами реконструкции на основе артефактных платформ [Текст] / Ю. Н. Харитонов // Авиационно-космическая техника и технологи. – 2008. – № 8 (55). – С. 189–192.

Рижков, С. С. Звіт ректора за 2008–2013 рр. [Текст] / С. С. Рижков. – Миколаїв: НУК, 2013. – 220 с.

Royce, W. W. Managing the Development of Large Software Systems [Text] / W. W. Royce // Technical Papers of Western Electronic Show and Convention. – Los Angeles, 1970. – P. 328–338.Copyright (c) 2018 Анатолій Вікторович Надточий

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)