Моделі сигналів в універсальному мультимедійному стрілецькому тренажері

Алексей Владимирович Беляев, Владимир Михайлович Карташов

Анотація


Розглянуто особливості побудови моделей корисних сигналів в системах відеоспостереження, лазерного трекінгу, мультимедійних стрілецьких тренажерах. Поставлено завдання виявлення дрібномасштабних неоднорідностей як з високою складової яскравості, так і з мінімально можливою для даних систем на фоні рухомого фонового зображення. Запропоновано математичні описи для моделей лазерного п’ятна і кульового отвору з урахуванням основних чинників, що заважають в розглянутих системах. Методом моделювання та з використанням натурного експерименту була підтверджена актуальність запропонованих моделей. Розглянуто аспекти практичного застосування запропонованих математичних моделей в мультимедійних стрілецьких тренажерах.


Ключові слова


моделювання; визначення координат кульових отворів; мультимедійні стрілецькі тренажери; обробка зображень.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bieliaiev, O. V., Kartashov, V. M. (2015). Obnaruzhenie ob'ektov zadannoy formy i opredelenie ih koordinat na izobrazhenii v mul'timediynom strelkovom trenazhere [Objects detection and determination of their coordinates on the image in a multimedia shooting simulator]. Information processing systems, 10 (135), 16–21.

Bieliaiev, O. V., Zubkov, O. V., Kartashov, V. M., Tarasov, K. S. (2017). Signal processing in the universal multimedia shooting simulator. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI". Seriya: Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy, 16 (1238), 23–29.

Bieliaiev, O. V., Kartashov, V. M., Loutouangou, F. A. (2017). Strobing the moving objects marks in the image processing system with stationary video camera. ScienceRise, 3 (32), 66–71. doi: 10.15587/2313-8416.2017.96524

Bieliaiev, O. V., Zubkov, O. V., Kartashov, V. M. (2017). Application of the method of contour analysis of images in the processing system of a multimedia shooting simulator. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI". Seriya: Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy, 20 (1242), 109–118.

Burlachenko, I., Zhuravska, I., Musiyenko, M. (2017). Devising a method for the active coordination of video cameras in optical navigation based on the multi-agent approach. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (9 (85)), 17–25. doi: 10.15587/1729-4061.2017.90863

Sotnikov, A., Tarshyn, V., Yeromina, N., Petrov, S., Antonenko, N. (2017). A method for localizing a reference object in a current image with several bright objects. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (9 (87)), 68–74. doi: 10.15587/1729-4061.2017.101920

Tsyporenko, V., Tsyporenko, V. (2016). Development of direct method of direction finding with two-dimensional correlative processing of spatial signal. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (9 (84)), 63–70. doi: 10.15587/1729-4061.2016.85599

Franson, M. (1980). Optica speclov. Moscow: Mir, 171.

Begunov, V. N., Zakaznov, N. P. (1973). Teoriya opticheskich system. Moscow: Mashinostroyenie, 488.

Kornilov, I. G., Kazakov, V. S. (2002). Modeli lasernogo pyatna datchika koordinat strelkovogo trenagera. Materials Int. NTK, dedicated to the 50-th anniversary of IzhSTU, 82–85.

Rodionov, S. A., Von Don Chgou, Mu Suk Chgun (1997). Optica negomocentrichnich svetovyh puchkov. Optical journal, 64 (8), 28–31.

Zubkov, O. V., Koryttsev, I. V., Sydorov, H. I., Sydorov, Ya. H. (2009). Pat. No. 95007 UA. Sposib vyznachennia koordynat tochky vluchennia kuli u videomishen pry navchanni strilby ta prystriyi dlia yoho zdiysnennia. MPK F41 G 3/26. No. a200912569; declareted: 04.12.2009; published: 25.06.2011, Bul. No. 12, 3.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беляев, А. В. Обнаружение объектов заданной формы и определение их координат на изображении в мультимедийном стрелковом тренажере [Текст] / А. В. Беляев, В. М. Карташов // Системы обработки информации. – 2015. – № 10 (135). – С. 16–21.

Беляев, А. В. Обработка сигналов в универсальном мультимедийном стрелковом тренажере [Текст] / А. В. Беляев, О. В. Зубков, В. М. Карташов, К. С. Тарасов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2017. – № 16 (1238). – С. 23–29.

Беляев, А. В. Стробирование отметок движущихся объектов в системе обработки изображений со стационарной видеокамерой [Текст] / А. В. Беляев, В. М. Карташов, Ф. А. Лутуангу // ScienceRise. – 2017. – № 3 (32). – С. 66–71. doi: 10.15587/2313-8416.2017.96524 

Беляев, А. В. Применение метода контурного анализа изображений в системе обработки мультимедийного стрелкового тренажера [Текст] / А. В. Беляев, О. В. Зубков, В. М. Карташов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2017. – № 20 (1242). – С. 109–118.

Burlachenko, I. Devising a method for the active coordination of video cameras in optical navigation based on the multi-agent approach [Text] / I. Burlachenko, I. Zhuravska, M. Musiyenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 1, Issue 9 (85). – P. 17–25. doi: 10.15587/1729-4061.2017.90863 

Sotnikov, A. A method for localizing a reference object in a current image with several bright objects [Text] / A. Sotnikov, V. Tarshyn, N. Yeromina, S. Petrov, N. Antonenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3, Issue 9 (87). – P. 68–74. doi: 10.15587/1729-4061.2017.101920 

Tsyporenko, V. Development of direct method of direction finding with two-dimensional correlative processing of spatial signal [Text] / V. Tsyporenko, V. Tsyporenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, Issue 9 (84). – P. 63–70. doi: 10.15587/1729-4061.2016.85599 

Франсон, М. Оптика спеклов [Текст] / М. Франсон. – М.: Мир, 1980. – 171 c.

Бегунов, В. Н. Теория оптических систем [Текст] / Б. Н. Бегунов, Н. П. Заказнов. – М.: Машиностроение, 1973. – 488 c.

Корнилов, И. Г. Модели лазерного пятна датчика координат стрелкового тренажера [Текст] / И. Г. Корнилов, В. С. Казаков // Материалы межд. НТК, посвященной 50-летию ИжГТУ. – 2002. – С. 82–85.

Родионов, С. А. Оптика негомоцентрических световых пучков [Текст] / С. А. Родионов, Вон Дон Чжу, Ми Сук Чжун // Оптический журнал. – 1997. – Т. 64, № 8. – С. 28–31.

Пат. № 95007 UA. Спосіб визначення координат точки влучення кулі у відеомішень при навчанні стрільби та пристрій для його здійснення. МПК F41 G 3/26 [Текст] / Зубков О. В., Коритцев І. В., Сидоров Г. І., Сидоров Я. Г. – № a200912569; заявл. 04.12.2009; опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12. – 3 с.Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі
Copyright (c) 2018 Алексей Владимирович Беляев, Владимир Михайлович Карташов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)