Щодо актуальності проведення досліджень різних груп ниткоподібних кристалів

Автор(и)

  • Сергей Робленович Артемьев Національний університет цивільного захисту України 61023, Україна, місто Харків, вул. Чернишевська, 94, Україна
  • Валерий Павлович Шапорев 61002, Україна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, вул. Кирпичьова,2, Україна
  • Богдан Михайлович Цимбал кандидат технічних наук, старший викладач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, Україна

Ключові слова:

ниткоподібні кристали, методи отримання, фізичні властивості, спектр досліджень, актуальність використання

Анотація

У статті було проведено підсумковий літературний огляд проблеми проведення досліджень різних груп ниткоподібних кристалів, показано актуальність проведення досліджень у сучасних умовах. Проаналізовано традиційні та нетрадиційні властивості отримання різних груп ниткоподібних кристалів, їх напрямки досліджень, результати проведення експериментів та ряд інших важливих питань. Показано важливість проведення досліджень зазначеної проблематики у питаннях охорони навколишнього середовища.

Біографії авторів

Сергей Робленович Артемьев, Національний університет цивільного захисту України 61023, Україна, місто Харків, вул. Чернишевська, 94

кандидат технічних наук, доцент

завідувач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Валерий Павлович Шапорев, 61002, Україна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, вул. Кирпичьова,2

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної техніки та промислової екології

Богдан Михайлович Цимбал, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Національний університет цивільного захисту України
61023, Україна, місто Харків, вул. Чернишевська, 94

Посилання

Berezhkova, G. V. (1969). Nitevidnye kristally. Moscow: Gosizdat, 158.

Gordo, J. E. (1964). Endeavour, 23, 8.

Fraenкel, I. (1926). Z. Phys., 37, 572.

Zwicky, F. (1923). Z. Phys., 24, 131.

De Воеr, J. H. (1936). Trans. Faraday Soc., 32, 10.

Mackeneziе, J. K. (1948). Thesis Univ. Bristol., 11, 21–24.

Orowan, E. (1940). Problems of plastic gliding. Proceedings of the Physical Society, 52 (1), 8–22. doi: 10.1088/0959-5309/52/1/303

Keller, E. (1964). Reports & Comments – "Whiskers as Reinforcement Materials". Industrial & Engineering Chemistry, 56 (4), 9–10. doi: 10.1021/ie50652a002

Hoffmann, G. A. (1958). J. Metals., 10, 591.

Hoffmann, G. A. (1958). Astronautics, 3, 31.

Hoffmann, G. A. (1961). Neu Sci., 9, 40.

Levett, А. Р. (1966). Mater. Res. and Standarts, 6, 64.

McCreight, L. R., Rauch, H. W., Sutton, W. H. (1965). Ceramic and Graphite Fibers and Whiskers. N.Y. – London: Acad. Press, 244.

Nitevidnye kristally (2007). Issledovaniya i razrabotki po prioritetnomu napravleniyu razvitiya nauki, tekhnologiy i tekhniki «Industriya nanosistem i materialy». Moscow.

Shishelova, T. I., Stepanova, N. E., Plynskaya, D. A., Belyaeva, M. A. (2009). Nitevidnye kristally. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya, 8, 12–13.

Nitevidnye kristally (2007). Issledovaniya i razrabotki po prioritetnomu napravleniyu razvitiya nauki, tekhnologiy i tekhniki «Industriya nanosistem i materialy». Moscow.

Deryagin, B. V., Fedoseev, D. V., Luk'yanovich, V. M., Sinicin, B. V., Ryabov, V. A., Lavrent'ev, A. V. (1968). UNF DAN SSSR. Moscow: Gosizdat, 5, 1094.

McAleer, W. J., Barkemeyer, H. R., Pollak, P. I. (1961). Vapor Phase Growth of Gallium Arsenide Crystals. Journal of The Electrochemical Society, 108 (12), 1168. doi: 10.1149/1.2427980

Barns, R. L., Ellis, W. C. (1964). The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society, 16, 761.

James, D. W. F., Lewis, C. (1965). Silicon whisker growth and epitaxy by the vapour-liquid-solid mechanism. British Journal of Applied Physics, 16 (8), 1089–1094. doi: 10.1088/0508-3443/16/8/305

Artem'ev, S. R., Shaporev, V. P. Analiz metodov polucheniya nepreryvnyh volokon nitevidnyh kristallov. Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriya: mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy, 17 (1189), 14–18.

Shishelova, T. I., Stepanova, N. E., Plynskaya, D. A., Belyaeva, M. A. (2009). Nitevidnye kristally. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya, 8, 12–13.

Nitevidnye kristally (2007). Issledovaniya i razrabotki po prioritetnomu napravleniyu razvitiya nauki, tekhnologiy i tekhniki «Industriya nanosistem i materialy». Moscow.

Nomeri, M. A. H. (2011). Poluchenie i issledovanie opticheskih svoystv poluprovodnikovyh oksidov ZnO2 i Zn2O3. Voronezh, 128.

Ryabcev, S. V., Hadiya, N. M. A., Chernyshov, F. M., Ryabcev, S. V., Domashevskaya, E. P. (2009). Osobennosti opticheskih spektrov nitevidnyh nanokristallov SnO2. VII Vserossiyskaya konferenciya-shkola «Nelineynye processy i problemy samoorganizacii v sovremennom materialovedenii (industriya nanosistem i materialy)». Voronezh, 308–311.

Domashevskaya, E. P., Hadiya, N. M. A., Seredin, P. V., Ryabcev, S. V. (2008). Morfologicheskie, strukturnye i opticheskie issledovaniya nanovolokon SnO2, sintezirovannyh iz poroshka SnO. Fagran – 2008: IV Vserossiyskaya konferenciya «Fiziko-himicheskie processy v kondensirovannom sostoyanii i na mezhfaznyh granicah». Voronezh, 367–371.

Coleman, R. V., Scott, G. G. (1957). Magnetic Domain Patterns on Single-Crystal Iron Whiskers. Physical Review, 107 (5), 1276–1280. doi: 10.1103/physrev.107.1276

Kaczér, J., Gemperle, R., Hauptman, Z. (1959). Domain structure of cobalt whiskers. Czechoslovak Journal of Physics, 9 (5), 606–612. doi: 10.1007/bf01556951

Gauptman, Z., Kacer, Ya., Gemperle, P. (1961). Rost kristallov. Vol. III. Izd-vo AN SSSR, 159.

Shoenberg, D. (1959). The De Haas–Van Alphen Effect in Copper. Nature, 183 (4655), 171–171. doi: 10.1038/183171a0

Anderson, J. R., Gold, A. V. (1963). de Haas-van Alphen Effect and Internal Field in Iron. Physical Review Letters, 10 (6), 227–229. doi: 10.1103/physrevlett.10.227

Luborsky, F. E., Morelock, C. R. (1964). Magnetization Reversal of Almost Perfect Whiskers. Journal of Applied Physics, 35 (7), 2055–2066. doi: 10.1063/1.1702791

Ison, A., Соleman, R. V. (1965). Phys. Rev., 137, 1609.

Rodbell, D. S. (1959). Ferromagnetic Resonance of Iron Whisker Crystals. Journal of Applied Physics, 30 (4), S187–S188. doi: 10.1063/1.2185880

Rodbell, D. S. (1959). Growth and Perfection of Crystals, N. Y., John Willey, 4, 247.

Frait, Z. (1964). A note on spin-wave resonance in iron whisker single crystals. Czechoslovak Journal of Physics, 14 (3), 205–206. doi: 10.1007/bf01688841

Frait, Z. (1960). Ferromagnetic resonance on cobalt whiskers. Czechoslovak Journal of Physics, 10 (7), 546–547. doi: 10.1007/bf01557364

Šimánek, E. (1962). Nuclear magnetic resonance in cobalt whiskers. Czechoslovak Journal of Physics, 12 (1), 81–83. doi: 10.1007/bf01688402

Gindina, R. I. (1961). Issledovaniya po lyuminescencii. Zhurnal prikladnoy fiziki, 2, 148–152.

Lider, V. V., Berezhkova, G. V., Rozhanskiy, V. N. (1963). Fizika tverdogo tela. FTT, 5, 1479.

Reynolds, D. S., Greene, L. C. (1958). Bull. Amer. Phys. Soc., 3, 108.

Gol'denberg, S. U., Melik-Gaykazyan, I. Ya. (1964). Fizika tverdogo tela. FTT, 6, 3484.

Ballaro, S., Chiarotti, G., Cubiotti, G., Grasso, V. (1965). X-ray generation of F centers in KCl whiskers. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 26 (4), 729–734. doi: 10.1016/0022-3697(65)90025-9

Artem'ev, S. R. (2014). Analiz rezul'tatov issledovaniy magnitnyh i opticheskih svoystv nitevidnyh kristallov. Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriya: mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy, 40 (1083), 154–160.

Kastere, D. (1956). Desyat' let pod zemley. Moscow: Gosgeo-grafizdat, 122.

Artem'ev, S. R. (2013). Ob aktual'nosti primeneniya nitevidnyh kristallov v sovremennom proizvodstve. Vestnik Nac. tekhn. un-ta "HPI". Novye resheniya v sovremennyh tekhnologiyah, 56 (1029), 204–208.

Parratt, N. J. (1964). Powed. Met., 7, 152.

Sandulova, A. V., Mar'yamova, I. I., Zagonyach, Yu. I. (1965). Fizika tverdogo tela. Zhurnal fiziki, 7, 1581.

Mach. Design (1960), 32, 27.

Mach. Design (1960), 32, 19.

Electronics (1961), 34, 68.

Syrkin, V. G. (1990). Materialy budushchego: O nitevidnyh kristallah metallov. Moscow: Nauka, 192.

Bokshteyn, S. Z., Kishkin, S. T., Hazarova, M. P., Svetlov, I. L. (1967). Fizika tverdogo tela. FTT, 9, 1887.

Bokshteyn, S. Z., Zaycev, G. N., Nazarova, M. Y., Svetlov, I. L. (1968). Fizika tverdogo tela. FTT, 10 (2), 564.

Gyulai, Z. (1954). Festigkeits- und Plastizit-tseigenschaften von NaCl-Nadelkristallen. Zeitschrift for Physik, 138 (3-4), 317–321. doi: 10.1007/bf01340676

Venables, J. D. (1963). Identification of Precipitates on Grown‐In Dislocations in MgO. Journal of Applied Physics, 34 (2), 293–297. doi: 10.1063/1.1702602

Hulsе, О. J. (1961). Amer. Ceram. Soc., 44, 572.

Dikina, L. S., Shpunt, A. A. (1962). Fizika tverdogo tela. FTT, 4, 556.

Strelkov, P. G., Shpunt, A. A. (1962). Fizika tverdogo tela. FTT, 4, 2258.

Fridman, V. Ya., Shpunt, A. A. (1963). Fizika tverdogo tela. FTT, 5, 790.

Fridman, V. Ya., Shpunt, A. A. Fizika tverdogo tela. FTT, 6, 489.

Aleksandrov, A. P., Zhurkov, S. N. (1933). Yavlenie hrupkogo razryva. Moscow: Izd. GTTI, 215.

Burov, K. A., Klassen-Neklyudova, M. V., Andrievskaya, G. A., Tenson, G. D., Tomilovskiy, Yu. E., Chernyshova, M. A. (1945). Nauchnyy zhurnal ZHTF. ZHTF, 15, 407.

Оllо, W. (1955). J. Amer. Ceram. Soc., 38, 122.

Thomas, W. F. (1958). Strength of Glass Fibres. Nature, 4614, 1006–1006. doi: 10.1038/1811006a0

Taylor, G. F. (1924). A Method of Drawing Metallic Filaments and a Discussion of their Properties and Uses. Physical Review, 23 (5), 655–660.

Pearson, G. L., Read, W. T., Feldmann, W. L. (1957). Deformation and fracture of small silicon crystals. Acta Metallurgica, 5 (4), 181–191. doi: 10.1016/0001-6160(57)90164-5

Read, W. T., Pearsоn, G. L. (1957). Dislocations and Mechanical Properties of Crystals. N. Y. – London, John Willey, 537.

Parker, R. L., Hardy, S. C. (1962). Vapor‐Phase Growth Kinetics of Potassium Whiskers by Field Emission. The Journal of Chemical Physics, 37 (8), 1606–1609. doi: 10.1063/1.1733348

Gol'denberg, C. U., Bychkova, A. I. (1967). Fizika tverdogo tela. FTT, 9, 674.

Artem'ev, S. R. Properties of whiskers. mechanical strength test. Technology audit and production reserves, 6 (1 (14)), 4–7. doi: 10.15587/2312-8372.2013.19533

Gorbunova, K. M., Zhukova, A. I. (1949). Rost nitevidnyh kristallov. ZHFH, 23, 695.

Gorbunova, K. M., Dankov, P. D. (1949). Rost nitevidnyh kristallov. ZHFH, 23, 616.

Gorbunova, K. M. (1957). Rost kristallov. izd. AN SSSR, 1, 48.

Van der Meulen, P. A., Lindstrom, H. V. (1956). A Study of Whisker Formation in the Electrodeposition of Copper. Journal of The Electrochemical Society, 103 (7), 390. doi: 10.1149/1.2430360

Ovenston, T. C. J., Parker, C. A., Robinson, A. E. (1957). Filamentary Growths on Copper Cathodes. Journal of The Electrochemical Society, 104 (10), 607. doi: 10.1149/1.2428425

Price, P. B., Vermilyea, D. A., Webb, M. B. (1958). On the growth and properties of electrolytic whiskers. Acta Metallurgica, 6 (8), 524–531. doi: 10.1016/0001-6160(58)90167-6

Graf, L., Morgenstern, W. (1955). Notizen: Fadenförmige Wachstumsformen bei der Elektrokristallisation des Silbers. Zeitschrift Für Naturforschung A, 10 (4). doi: 10.1515/zna-1955-0415

Berry, R. W., Bouton, G. M., Ellis, W. C., Engling, D. E. (1966). Growth of whisker crystals and related morphologies by electrotransport. Applied Physics Letters, 9 (7), 263–265. doi: 10.1063/1.1754742

Bacon, R., Bowman, J. C. (1957). B. Amer. Phys. Soc., 11 (2), 131.

Bacon, R., Bowman, J. C. (1957). J. Appl. Phys., 28, 826.

Bacon, R. (1958). Bull. Amer. Phys. Soc., 3, 108.

Bacon, R. (1959). Growth and Perfection of Crystals. N. Y. John Willey, 197.

Bacon, R. (1960). Growth, Structure, and Properties of Graphite Whiskers. Journal of Applied Physics, 31 (2), 283–290. doi: 10.1063/1.1735559

Yada, K. (1967). Study of chrysotile asbestos by a high resolution electron microscope. Acta Crystallographica, 23 (5), 704–707. doi: 10.1107/s0365110x67003524

Mazur, J., Rafalowicz, J. (1961). Hypothesis on the ionic mechanism of the growth of whiskers obtained by reduction of the metal halides. British Journal of Applied Physics, 12 (10), 569–571. doi: 10.1088/0508-3443/12/10/316

Hofman, T., Mazur, J., Nikliborc, J., Rafalowicz, J. (1961). The influence of an electric field on the growth of copper whiskers. British Journal of Applied Physics, 12 (7), 342–343. doi: 10.1088/0508-3443/12/7/307

Gomer, R. (1957). Field Emission from Mercury Whiskers. The Journal of Chemical Physics, 26 (5), 1333–1334. doi: 10.1063/1.1743515

Gomer, R. (1958). Surface Diffusion of CO on W. The Journal of Chemical Physics, 28 (1), 168–168. doi: 10.1063/1.1744064

Gomer, R. (1959). Growth and Perfection of Crystals. N. Y. John Willey, 126.

Gomer, R. (1963). Comments on ''Growth of Crystal Whiskers'' by Blakely and Jackson. The Journal of Chemical Physics, 38 (1), 273–274. doi: 10.1063/1.1733479

Melmed, A. J., Gomer, R. (1959). Field Emission from Metal Whiskers. The Journal of Chemical Physics, 30 (2), 586–587. doi: 10.1063/1.1729993

Melmed, A. J., Hayward, D. O. (1959). On the Occurrence of Fivefold Rotational Symmetry in Metal Whiskers. The Journal of Chemical Physics, 31 (2), 545–546. doi: 10.1063/1.1730394

Melmed, A. J., Gomer, R. (1961). Field Emission from Whiskers. The Journal of Chemical Physics, 34 (5), 1802–1812. doi: 10.1063/1.1701081

Melmed, A. J. (1962). Electrical Measurement of Whisker Field‐Emission Characteristics. The Journal of Chemical Physics, 36 (4), 1101–1101. doi: 10.1063/1.1732663

Melmed, A. J. (1963). Field‐Emission Microscopy of Twins in Vapor‐Grown fcc Whiskers. Journal of Applied Physics, 34 (11), 3325–3328. doi: 10.1063/1.1729187

Melmed, A. J. (1963). Field‐Electron and Field‐Ion Emission from Single Vapor‐Grown Whiskers. The Journal of Chemical Physics, 38 (3), 607–612. doi: 10.1063/1.1733713

Lewowski, T. (1960). Notizen: Erregung photostimulierter Co-Exoelektronen-emission durch anodische Oxydation von Aluminium. Zeitschrift Für Naturforschung A, 15 (1). doi: 10.1515/zna-1960-0121

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Матеріалознавство