Параметри мікроклімату: їх нормування та вплив на здоров’я людини

Оксана Миколаївна Миздренко, Наталія Іванівна Годун, Наталія Анатоліївна Харченко

Анотація


Розглядається вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини в процесі виробничої діяльності. Зокрема, описано механізми фізичної та хімічної терморегуляції, як прояву адаптаційних можливостей організму. Визначено оптимальні та допустимі параметри мікроклімату робочої зони. Представлено методи нормування основних мікрокліматичних показників виробничого середовища для уникнення явищ які негативно позначаються на здоров’ї працюючих.  Охарактеризовано посилення негативного впливу шкідливих та небезпечних чинників на гігієнічні показники й санітарний стан умов праці людини.


Ключові слова


допустимий та оптимальний мікроклімат; температура; вологість; швидкість руху повітря; терморегуляція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Handziuk, M. P., Zhelibo, Ye. P., Khalimovskyi, M. O. (2006). Osnovy okhorony pratsi. Kyiv: Karavela, 392.

Zhydetskyi, V. Ts. (2003). Osnovy okhorony pratsi. Kyiv: Osnova, 151.

Zaichenko, V. I. (2014). Kurs lektsii z dystsypliny «Vyrobnycha sanitariia». Kharkiv: KhNUMH, 162.

Zakon Ukrainy «Pro okhoronu pratsi» (2002). Kyiv, 46.

Kerb, L. P. (2003). Osnovy okhorony pratsi. Kyiv: KNEU, 215.

Krushelnytska, Ya. V. (2003). Fiziolohiia i psykholohiia pratsi. Kyiv: KNEU, 367.

Sanitarni normy mikroklimatu vyrobnychykh prymishchen DSN 3.3.6.042-99 (1999). Ministerstvo okhorony zdorovia, No. 42.

Tkachuk, K. N., Kashtanov, S. F., Zatsarnyi, V. V., Tkachuk, K. K. (2009). Vyrobnycha sanitariia. Kyiv: NTUU «KPI», 323.

Tkachuk, K. N., Khalimovskyi, M. O., Zatsarnyi, V. V. (2006). Osnovy okhorony pratsi. Kyiv: Osnova, 444.

Trakhtenberh, I. M., Korshun, M. M., Chebanova, O. V. (1997). Hihiiena pratsi ta vyrobnycha sanitariia. Kyiv: Osnova, 464.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гандзюк, М. П. Основи охорони праці [Текст]: підр. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. – К.: Каравела, 2006. – 392 с.

Жидецький, В. Ц. Основи охорони праці [Текст]: навч. пос. / В. Ц. Жидецький. – К.: Основа, 2003. – 151 с.

Заіченко, В. І. Курс лекцій з дисципліни «Виробнича санітарія» [Текст] / В. І. Заіченко; Харк. нац ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 162 с.

Закон України «Про охорону праці» [Текст]. – К., 2002. – 46 с.

Керб, Л. П. Основи охорони праці [Текст]: навч. пос. / Л. П. Керб. – К.: КНЕУ, 2003. – 215 с.

Крушельницька, Я. В. Фізіологія і психологія праці [Текст]: підр. / Я. В. Крушельницька. – К.: КНЕУ, 2003. – 367 с.

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 [Текст]. – Міністерство охорони здоров’я, 1999. – № 42.

Ткачук, К. Н. Виробнича санітарія [Текст]: навч. пос. / К. Н. Ткачук, С. Ф. Каштанов, В. В. Зацарний, К. К. Ткачук. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 323 с.

Ткачук, К. Н. Основи охорони праці [Текст]: підр. / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

Трахтенберг, І. М. Гігієна праці та виробнича санітарія [Текст] / І. М. Трахтенберг, М. М. Коршун, О. В. Чебанова. – К.: Основа, 1997. – 464 с.Copyright (c) 2017 Оксана Миколаївна Миздренко, Наталія Іванівна Годун, Наталія Анатоліївна Харченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)