Сучасні тенденції викладання основ безпеки життєдіяльності у педагогічних внз в умовах модульно-рейтингової системи

Наталія Іванівна Годун, Тамара Григорівна Кебкало, Оксана Миколаївна Миздренко, Наталія Анатоліївна Харченко, Марина Анатоліївна Буц

Анотація


У статті проаналізовано сучасні форми навчання та викладання основ безпеки життєдіяльності у педагогічному ВНЗ в умовах модульно-рейтингової системи, окреслено сучасні методи викладання дисципліни для забезпечення якісного формування морально-особистісних, професійно-педагогічних якостей майбутнього педагога. Одним з основних завдань викладання  курсу безпеки життєдіяльності є забезпечення повноти знань, умінь і узагальнення  знань, зведення їх у систему. Функцію узагальнення курс  може виконати певною мірою, якщо на момент його вивчення студент оволодів максимумом знань, які необхідно узагальнити. Розробка та практична реалізація програм медико-біологічних дисциплін із поглибленим валеологічним змістом дозволить із перших курсів розпочати послідовну і систематичну роботу з формування компонентів викладання курсу безпеки життєдіяльності майбутньому вчителю. 


Ключові слова


форми навчання; лекція; семінарське заняття; лабораторно-практичні роботи; самостійна навчально-пізнавальна діяльність студента.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук, Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти [Текст]: монографія / Ю. Д. Бойчук. – Суми: Університетська книга, 2008. – 357 c.

Білик, Л. І. Екологічна відповідальність студентів: Теоретико-методичні аспекти [Текст]: монографія / Л. І. Білик. – Черкаси: Вертикаль, 2005. – 340 с.

Гончаренко, М. С. Безпека життєдіяльності та основи валеології [Текст]: навч. пос. / М. С. Гончаренко, О. О. Коновалова, Л. В. Васильєва. – X.: Вид-во ХНУ, 2006. – 96 с.

Злобін, Ю. А. Загальна екологія [Текст]: навч. пос. / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с.

Коцур, Н. І. Валеологія [Текст]: підр. / Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш, І. О. Калиниченко, Л. П. Товкун. – Корсунь-Шевченківський, 2011. – 581 с.

Бойчук, Ю. Д. Основи екології людини [Текст]: навч. пос. / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, Є. Я. Школенко, В. М. Савченко; за заг. ред. Е. М. Солошенко. – X.: Вид-во ХНУ, 2007. – 546 с.

Пєхота, О. П. Освітні технології [Текст]: навч.-мет. пос. / О. П. Пєхота, А. 3. Кіктенко, О. М. Любарська. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

Пістун, І. П. Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. пос. / І. П. Пістун. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 301 с.

Полат, Е. С. Новые педагогические технологии [Текст] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Мойсеева. – М.: Академия, 2001. – 272 с.

Жидецький, В. Ц. Основи охорони праці [Текст] / В. Ц. Жидецький. – Львів: Афіша, 2002. – 360 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Boichuk, Yu. D. (2008). Ekoloho-valeolohichna kultura maibutnoho vchytelia: teoretyko-metodychni aspekty. Sumy: Universytetska knyha, 357.

Bilyk, L. I. (2005). Ekolohichna vidpovidalnist studentiv: Teoretyko-metodychni aspekty. Cherkasy: Vertykal, 340.

Honcharenko, M. S., Konovalova, O. O., Vasylieva, L. V. (2006). Bezpeka zhyttiediialnosti ta osnovy valeolohii. Kharkiv: Vyd-vo KhNU, 96.

Zlobin, Yu. A., Kochubei, N. V. (2003). Zahalna ekolohiia. Sumy: VTD «Universytetska knyha», 416.

Kotsur, N. I., Harmash, L. S., Kalynychenko, I. O., Tovkun, L. P. (2011). Valeolohiia. Korsun-Shevchenkivskyi, 581.

Boichuk, Yu. D., Soloshenko, E. M., Shkolenko, Ye. Ya., Savchenko, V. M.; Soloshenko, E. M. (Ed.) (2007). Osnovy ekolohii liudyny. Kharkov: Vyd-vo KhNU, 546.

Piekhota, O. P., Kiktenko, A. Z., Liubarska, O. M. (2001). Osvitni tekhnolohii. Kyiv: A.S.K., 256.

Pistun, I. P. (2003). Bezpeka zhyttiediialnosti. Sumy: VTD "Universytetska knyha", 301.

Polat, E. S., Buharkina, M. Yu., Moyseeva, M. V. (2001). Novye pedagogicheskie tekhnologii. Moscow: Akademiya, 272.

Zhydetskyi, V. Ts. (2002). Osnovy okhorony pratsi. Lviv: Afisha, 360.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Copyright (c) 2017 Наталія Іванівна Годун, Тамара Григорівна Кебкало, Оксана Миколаївна Миздренко, Наталія Анатоліївна Харченко, Марина Анатоліївна Буц

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)