Аналіз ефективності застосування способів запобігання надзвичайних ситуацій на полігонах депонування відходів

Ніна Владиславівна Рашкевич

Анотація


У роботі проведений аналіз ефективність застосування способів раннього виявлення мікро джерел надзвичайних ситуацій (пожеж) на полігонах депанування відходів. Обґрунтована доцільність використання дистанційних методів контролю ступеня забруднення атмосферного повітря, визначення первинних ознак пожежі (підвищенні температури, наявністю токсичних речовин). Встановлені потреби підвищення достовірності результатів досліджень шляхом врахування значного числа змінних факторів при математичному моделюванні фізико-хімічних процесів на території полігонів. Результати досліджень представляють практичний інтерес при забезпеченні техногенно-екологічній безпеці у сфері поводження з відходами.


Ключові слова


відходи; безпека; надзвичайні ситуації; засоби контролю; моніторинг; ГІС-технології; лазерний комплекс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Proekt struktury Natsionalnoi dopovidi pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2016 rotsi. Available at: https://menr.gov.ua/news/31445.html

Trofimov, I. L. (2014). Impact assessment of municipal wastes on the ecological state of Ukraine. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (10 (68)), 25–29. doi: 10.15587/1729-4061.2014.22427

Hodovska, T. B., Feshchenko, V. P. (2010). Ekoloho-hihiienichnyi analiz vplyvu polihonu tverdykh pobutovykh vidkhodiv na pidzemnu hidrosferu. Melioratsiya i vodne hospodarstvo, 98, 198–208.

Kotsiuba, I. H. (2016). Analiz zabrudnennia gruntiv navkolo miskoho smittiezvalyshcha mista Zhytomyra. Visnyk Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 3, 90–94.

Krasnyanskiy, M. E., Bel'gasem, A. (2004). Zagryaznenie svalkami TBO prirodnoy sredy. Problemy ekolohyi, 95–102. Available at: http://ea.donntu.org:8080/jspui/handle/123456789/13351

Sharova, O. A., Barmin, A. N. (2013). Ekologicheskiy monitoring na poligonah tverdyh bytovyh i promyshlennyh othodov. Nauchnye vedomosti. Ser.: Estestvennye nauki, 3 (146), 166–169.

Aleshina, T. A. (2014). Prichiny vozgoraniy na svalkah TBO. Bezopasnost' stroitel'nyh sistem. Ekologicheskie problemy v stroitel'stve. Geoekologiya, 1, 119–124.

Ashihmina, T. V., Ovchinnikova, T. V., Polkovnikova, E. S., Merkulova, E. N. (2015). Problemy obespecheniya pozharnoy i ekologicheskoy bezopasnosti na poligonah TBO. Sovremennye tekhnologii obespecheniya grazhdanskoy oborony i likvidatsii posledstviy chrezvychaynyh situatsiy, 56–58. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-obespecheniya-pozharnoy-i-ekologicheskoy-bezopasnosti-na-poligonah-tbo

Osipova, T. A., Remez, N. S. (2015). Prohnozuvannia vykhodu biohazu i temperatury polihonu tverdykh pobutovykh vidkhodiv na osnovi matematychnoho modeliuvannia. Visnyk KrNU im. Mykhaila Ostrohradskoho, 3 (92), 144–149.

Hodovska, T. B., Hurelia, V. V. (2012). Ekolohichnyi analiz ta modeliuvannia rozsiiuvannia zabrudniuiuchykh rechovyn z polihonu tverdykh pobutovykh vidkhodiv. Visnyk KrNU im. Mykhaila Ostrohradskoho, 5 (76), 115–118.

Komarov, A. V., Lopatin, V. V., Zhukov, V. V. (2013). Monitoring teplovyh poley i otsenka migratsiy svalochnyh gazov na poligone tvyordyh bytovyh othodov «Hmet'evo» (Moskovskaya oblast'). Nauchnye i obrazovatel'nye problemy grazhdanskoy zashchity, 3, 73–77.

Levin, V. A., Lutsenko, N. A., Nadkrinichniy, L. V. et. al. (2016). Matematicheskoe modelirovanie v zadachah mekhaniki neodnorodnyh sred i dinamiki prirodnyh protsessov. Vestnik DVO RAN, 4, 70–77.

Sobol', A. N., Olenichenko, Yu. A., Marusenko, T. V. (2013). Raschet teplovyh poley poligonov tverdyh bytovyh othodov kak odna iz bazovyh sostavlyayushchih v reshenii zadachi povysheniya tekhnogennoy bezopasnosti ob'ektov dannogo klassa. Systemy ozbroiennia i viyskova tekhnika, 2 (30), 231–235.

Bakhariev, V. S., Marenych, A. V., Zhuravska, M. K. (2016). Adekvatnist diiuchoi merezhi ta obgruntuvannia propozytsii shchodo rozmishchennia statsionarnykh postiv sposterezhennia za stanom atmosfernoho povitria u m. Kremenchutsi. Visnyk KrNU im. Mykhaila Ostrohradskoho, 4 (99), 80–87.

Nochvai, R. V., Kryvakovska, R., Ishchuk, O. (2012). Vykorystannia HIS u zadachakh upravlinnia yakistiu povitria. Elektronika ta informatsiini tekhnolohiy, 2, 154–163.

Korbut, M. B. (2015). Zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky zvalyshch tverdykh pobutovykh vidkhodiv. Kremenchuk, 23.

Kameneva, I. P., Yatsyshyn, Ya. V., Polishko, D. O., Popov, O. O. (2008). Kompleksnyi analiz ekolohichnoi bezpeky mista na osnovi suchasnykh HIS-tekhnolohiy. Ekolohiya dovkillia ta bezpeka zhyttiediyalnosti, 5, 41–46.

Kreta, D. L. (2017). Otsinka stanu skladovykh dovkillia z vykorystanniam tekhnolohiy dystantsiinoho zonduvannia zemli ta heoinformatsiynykh system. Kyiv, 20.

Zuev, V. E., Zuev, V. V. (1992). Distantsionnoe opticheskoe zondirovanie atmosfery. Sovremennye problemy atmosfernoy optiki. Sankt-Peterburg: Gidrometeoizdat, 212.

Vambol', V. V., Rashkevich, A. S., Rashkevich, N. V. (2016). Analiz osobennostey ekologicheskogo monitoringa atmosfernogo vozduha v zone chrezvychaynyh situatsiy tekhnogennogo haraktera. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI», 49 (1221), 85–89.

Chernogor, L. F., Rashkevich, A. S. (2011). Application of laser beams studies of the atmosphere of emergency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (9 (53)), 10–14. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1282/1183

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Rashkevich, N. V. (2017). Issledovanie sostava produktov goreniya sinteticheskogo volokna. Еast journal of security studies, 1, 194–201.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Проект структури Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2016 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/news/31445.html

Трофімов, І. Л. Оцінка впливу відходів побутового походження на екологічний стан України [Текст] / І. Л. Трофімов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – Т. 2, № 10 (68). – С. 25–29. doi: 10.15587/1729-4061.2014.22427 

Годовська, Т. Б. Еколого-гігієнічний аналіз впливу полігону твердих побутових відходів на підземну гідросферу [Текст] / Т. Б. Годовська, В. П. Фещенко // Меліорація і водне господарство. – 2010. – Вип. 98. – С. 198–208.

Коцюба, І. Г. Аналіз забруднення ґрунтів навколо міського сміттєзвалища міста Житомира [Текст] / І. Г. Коцюба // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2016. – № 3. – С. 90–94.

Краснянский, М. Е. Загрязнение свалками ТБО природной среды [Текст] / М. Е. Краснянский, А. Бельгасем // Проблеми екології. – 2004. – С. 95–102. – Режим доступу: http://ea.donntu.org:8080/jspui/handle/123456789/13351

Шарова, О. А. Экологический мониторинг на полигонах твердых бытовых и промышленных отходов [Текст] / О. А. Шарова, А. Н. Бармин // Научные ведомости. Сер.: Естественные науки. – 2013. – № 3 (146). – С. 166–169.

Алешина, Т. А. Причины возгораний на свалках ТБО [Текст] / Т. А. Алешина // Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология. – 2014. – № 1. – С. 119–124.

Ашихмина, Т. В. Проблемы обеспечения пожарной и экологической безопасности на полигонах ТБО [Текст] / Т. В. Ашихмина, Т. В. Овчинникова, Е. С. Полковникова, Е. Н. Меркулова // Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. – 2015. – С. 56–58. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-obespecheniya-pozharnoy-i-ekologicheskoy-bezopasnosti-na-poligonah-tbo

Осіпова, Т. А. Прогнозування виходу біогазу і температури полігону твердих побутових відходів на основі математичного моделювання [Текст] / Т. А. Осіпова, Н. С. Ремез // Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2015. – Вип. 3 (92). – С. 144–149.

Годовська, Т. Б. Екологічний аналіз та моделювання розсіювання забруднюючих речовин з полігону твердих побутових відходів [Текст] / Т. Б. Годовська, В. В. Гуреля // Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2012. – Вип. 5 (76). – С. 115–118.

Комаров, А. В. Мониторинг тепловых полей и оценка миграции свалочных газов на полигоне твёрдых бытовых отходов «Хметьево» (Московская область) [Текст] / А. В. Комаров, В. В. Лопатин, В. В. Жуков // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 2013. – Вып. 3. – С. 73–77.

Левин, В. А. Математическое моделирование в задачах механики неоднородных сред и динамики природных процессов [Текст] / В. А. Левин, Н. А. Луценко, Л. В. Надкриничный и др. // Вестник ДВО РАН. – 2016. – № 4. – С. 70–77.

Соболь, А. Н. Расчет тепловых полей полигонов твердых бытовых отходов как одна из базовых составляющих в решении задачи повышения техногенной безопасности объектов данного класса [Текст] / А. Н. Соболь, Ю. А. Олениченко, Т. В. Марусенко // Системи озброєння і військова техніка. – 2013. – Вип. 2 (30). – С. 231–235.

Бахарєв, В. С. Адекватність діючої мережі та обґрунтування пропозицій щодо розміщення стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря у м. Кременчуці [Текст] / В. С. Бахарєв, А. В. Маренич, М. К. Журавська // Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2016. – Вип. 4 (99). – С. 80–87.

Ночвай, Р. В. Використання ГІС у задачах управління якістю повітря [Текст] / Р. В. Ночвай, Р. Криваковська, О. Іщук // Електроніка та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 2. – С. 154–163.

Корбут, М. Б. Забезпечення екологічної безпеки звалищ твердих побутових відходів [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / М. Б. Корбут; КрНУ ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – 23 с.

Каменева, І. П. Комплексний аналіз екологічної безпеки міста на основі сучасних ГІС-технологій [Текст] / І. П. Каменева, Я. В. Яцишин, Д. О. Полішко, О. О. Попов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 5. – С. 41–46.

Крета, Д. Л. Оцінка стану складових довкілля з використанням технологій дистанційного зондування землі та геоінформаційних систем [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / Д. Л. Крета; Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 2017. – 20 с.

Зуев, В. Е. Дистанционное оптическое зондирование атмосферы [Текст] / В. Е. Зуев, В. В. Зуев // Современные проблемы атмосферной оптики. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. – 212 с.

Вамболь, В. В. Анализ особенностей экологического мониторинга атмосферного воздуха в зоне чрезвычайных ситуаций техногенного характера [Текст] / В. В. Вамболь, А. С. Рашкевич, Н. В. Рашкевич // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2016. – № 49 (1221). – С. 85–89.

Черногор, Л. Ф. Возможности применения лазерных исследований атмосферы зоны чрезвычайной ситуации [Текст] / Л. Ф. Черногор, А. С. Рашкевич // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – Т. 5, № 9 (53). – С. 10–14. – Режим доступа: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1282/1183

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Рашкевич, Н. В. Исследование состава продуктов горения синтетического волокна [Текст] / Н. В. Рашкевич // Еast journal of security studies. – 2017. – Т. 1. – С. 194–201.Copyright (c) 2017 Ніна Владиславівна Рашкевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)