Аналітичне обґрунтування та моделювання технологій сушеної харчової продукції з органічної овочевої та плодово-ягідної сировини

Дмитро Олегович Бідюк, Людмила Миколаївна Пономарьова, Федір Всеволодович Перцевой, Тетяна Іванівна Маренкова

Анотація


В статті розглянуто стан та перспективи розвитку світового та вітчизняного органічного виробництва, у тому числі овочевої та плодово-ягідної сировини. Проведено аналіз досліджень щодо виробництва сушеної харчової продукції з овочевої та плодово-ягідної сировини, у тому числі органічної. Досліджено асортимент вітчизняної органічної овочевої та плодово-ягідної сировини. Розроблено моделі інноваційної стратегії та технологічної системи отримання сушеної харчової продукції з органічної овочевої та плодово-ягідної сировини.


Ключові слова


органічне виробництво; сушена харчова продукція; органічна овочева та плодово-ягідна сировина; моделювання технології; модель інноваційної стратегії

Повний текст:

PDF

Посилання


International Federation of Organic Agriculture Movements. Available at: https://www.ifoam.bio/

Willer, H., Lernoud, J. (Eds.) (2017). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017. Bonn: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick and IFOAM – Organic International, 340.

Slavhorodska, Yu. V. (2016). Vyrobnytstvo orhanichnoi produktsiy v Ukraini: stan ta perspektyvy. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademiy, 4, 49–54.

Buzan, G. (2016). Ukrainskiy potrebitel' stremitsya vybirat' ekoproduktsiyu! Napitki. Tekhnologii i innovatsii, 3 (56), 62–64. Available at: http://www.gpp.in.ua/images/news/2016-04-15-nti-4-1-sertifikaciya-62.pdf

Zakon Ukrainy «Pro vyrobnytstvo ta obih orhanichnoi silskohospodarskoi produktsiy ta syrovyny» (2014). Verkhovna Rada Ukrainy, No. 20-21. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/425-18

Orhanichne vyrobnytstvo v Ukraini: realiy ta perspektyvy. Available at: http://minagro.gov.ua/node/23346

Orhanichna karta Ukrainy. Available at: http://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/Booklets/Ukrainian_Organic_Map_2016-compressed.pdf

Proekt «Rozvytok orhanichnoho rynku v Ukraini». Available at: http://www.ukraine.fibl.org/ua/ua-a-p.html

Nastanova shchodo rozvytku rynku orhanichnoi ta ekolohichnoi produktsiy. Available at: http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Events/2016/september/Organic-Guide-2016.pdf

Postanova «Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Reiestru vyrobnykiv orhanichnoi produktsiy (syrovyny)» (2016). Verkhovna Rada Ukrainy, No. 505. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2016-%D0%BF#n8

Kompaniia Orhanik Standart. Available at: http://www.organicstandard.com.ua/

Samoilyk, Yu. V. (2016). Osoblyvosti orhanichnoho vyrobnytstva ovochiv, plodiv i yahid v ahrostrukturakh riznoho typu. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment, 4, 22–26.

Diakova, Yu. V. (2013). Tendentsiy rozvytku rynku sushenoi plodoovochevoi produktsii Ukrainy. SWorld. Available at: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/technical-sciences-213/technology-of-food-products-213/17881-213-833

Pohozhykh, M. I., Pak, A. O. (2015). Enerhoefektyvni sposoby pererobky kharchovoi syrovyny: sushinnia plodovo-yahidnoi syrovyny. Kharkiv: KhDUKhT, 159.

Panasiuk, S. H., Lysyk, O. V. (2014). Doslidzhennia vplyvu temperatury ta metodiv poperednoi obrobky syrovyny na protses sushinnia. Silskohospodarski mashyny, 27, 85–89.

Mykhailova, S. V. (2014). Vykorystannia mikrokhvylovoi vakuumnoi obrobky v protsesakh vyrobnytstva ovochevykh kontsentrativ. Kharkiv, 23.

Potapov, V. A., Yakushenko, E. N., Gritsenko, O. Yu. (2015). Fil'tratsionnaya sushka pri povyshennom davlenii. Naukovi pratsi ONAKhT, 1 (47). Available at: http://journals.gsjp.eu/index.php/swonaft/article/view/418

Tarasenko, T. A., Yevlash, V. V., Niemirich, O. V., Vasheka, O. M., Havrysh, A. V., Kravchenko, O. I. (2015). Teoretychne doslidzhennia sposobiv sushinnia ovochiv ta fruktiv. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S. Z. Gzhytskoho, 17 (4), 148–158.

Spivak, O. Yu., Pavliuk, V. K. (2013). Kinetyka sushinnia kistochkovykh plodiv v konvektyvnykh susharkakh. Suchasni tekhnolohiy, materialy i konstruktsiy v budivnytstvi, 1, 57–60.

Yevlash, V. V., Niemirich, O. V., Tarasenko, T. A. (2012). Ustanovlennia ratsionalnykh rezhymiv sushinnia kapusty. Prohresyvni tekhnika ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv restorannoho hospodarstva i torhivli, 2 (16), 3–7.

Sniezhkin, Yu. F., Shapar, R. O., Petrova, Zh. O., Chalaiev, D. M., Shavrin, V. S., Vospitannikov, H. K. (2006). Pererobka plodoovochevoi syrovyny na sushenu produktsiyu. Naukovi dopovidi NAU. Available at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Naukovi-dopovidi-NAU/2006-2/snezhkin.pdf

Potapov, V. A., Yakushenko, E. N., Zherebkin, M. V. (2013). Analysis of the drying methods and evaluation of the quality of dried grape pomace. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (11 (66)), 38–41. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/19170/17021

Slyozov, V. V., Kutovoy, V. A., Nikolaychuk, L. I. (2003). K teoriy termovakuumnoy sushki. Voprosy atomnoy nauki i tekhniki, 5, 7–13.

Cherevko, O. I., Kiptela, L. V., Zahorulko, A. M. (2013). Pat. No. 106461 UA. ICh-susharka dlia sushinnia orhanichnoi roslynnoi syrovyny. MPK A23N 12/08. No. a201314949; declareted: 20.12.2013; published: 26.08.2014, Bul. No. 16, 6.

Seidel, K., Kahl, J., Paoletti, F., Birlouez, I., Busscher, N., Kretzschmar, U. et. al. (2013). Quality assessment of baby food made of different pre-processed organic raw materials under industrial processing conditions. Journal of Food Science and Technology, 52 (2), 803–812. doi: 10.1007/s13197-013-1109-5

Moscetti, R., Haff, R. P., Ferri, S., Raponi, F., Monarca, D., Liang, P., Massantini, R. (2017). Real-Time Monitoring of Organic Carrot (var. Romance) During Hot-Air Drying Using Near-Infrared Spectroscopy. Food and Bioprocess Technology, 10 (11), 2046–2059. doi: 10.1007/s11947-017-1975-3

Ishwarya, S. P., Anandharamakrishnan, C., Stapley, A. G. F. (2015). Spray-freeze-drying: A novel process for the drying of foods and bioproducts. Trends in Food Science & Technology, 41 (2), 161–181. doi: 10.1016/j.tifs.2014.10.008

Prakash, O., Kumar, A., Tekasakul, P., Abdel-Ghany, A. M., Al-Helal, I. M. (2017). Environomical analysis and mathematical modelling of potato chips drying in modified solar greenhouse dryer. Heat Transfer Research, 48 (16), 1497–1514. doi: 10.1615/heattransres.2017012421


Пристатейна бібліографія ГОСТ


International Federation of Organic Agriculture Movements [Electronic resource]. – Available at: https://www.ifoam.bio/

The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017 [Text] / H. Willer, J. Lernoud (Eds.). – Bonn: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick and IFOAM – Organic International, 2017. – 340 p.

Славгородська, Ю. В. Виробництво органічної продукції в Україні: стан та перспективи [Текст] / Ю. В. Славгородська // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2016. – № 4. – С. 49–54.

Бузан, Г. Украинский потребитель стремится выбирать экопродукцию! [Текст] / Г. Бузан // Напитки. Технологии и инновации. – 2016. – № 3 (56). – С. 62–64. – Режим доступа: http://www.gpp.in.ua/images/news/2016-04-15-nti-4-1-sertifikaciya-62.pdf

Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» [Текст]. – Верховна Рада України, 2014. – № 20-21. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/425-18

Органічне виробництво в Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/23346

Органічна карта України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/Booklets/Ukrainian_Organic_Map_2016-compressed.pdf

Проект «Розвиток органічного ринку в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukraine.fibl.org/ua/ua-a-p.html

Настанова щодо розвитку ринку органічної та екологічної продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Events/2016/september/Organic-Guide-2016.pdf

Постанова «Про затвердження Порядку ведення Реєстру виробників органічної продукції (сировини)» [Текст]. – Верховна Рада України, 2016. – № 505. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2016-%D0%BF#n8

Компанія Органік Стандарт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.organicstandard.com.ua/

Самойлик, Ю. В. Особливості органічного виробництва овочів, плодів і ягід в агроструктурах різного типу [Текст] / Ю. В. Самойлик // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 4. – С. 22–26.

Дьякова, Ю. В. Тенденції розвитку ринку сушеної плодоовочевої продукції України [Текст] / Ю. В. Дьякова // SWorld. – 2013. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/technical-sciences-213/technology-of-food-products-213/17881-213-833

Погожих, М. І. Енергоефективні способи переробки харчової сировини: сушіння плодово-ягідної сировини [Текст]: навч. посіб. / М. І. Погожих, А. О. Пак; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 159 с.

Панасюк, С. Г. Дослідження впливу температури та методів попередньої обробки сировини на процес сушіння [Текст] / С. Г. Панасюк, О. В. Лисик // Сільськогосподарські машини. – 2014. – Вип. 27. – С. 85–89.

Михайлова, С. В. Використання мікрохвильової вакуумної обробки в процесах виробництва овочевих концентратів [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / С. О. Михайлова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2014. – 23 с.

Потапов, В. А. Фильтрационная сушка при повышенном давлении [Текст] / В. А. Потапов, Е. Н. Якушенко, О. Ю. Гриценко // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – Т. 1, № 47. – Режим доступу: http://journals.gsjp.eu/index.php/swonaft/article/view/418

Тарасенко, Т. А. Теоретичне дослідження способів сушіння овочів та фруктів [Текст] / Т. А. Тарасенко, В. В. Євлаш, О. В. Нєміріч, О. М. Вашека, А. В. Гавриш, О. І. Кравченко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2015. – Т. 17, № 4. – С. 148–158.

Співак, О. Ю. Кінетика сушіння кісточкових плодів в конвективних сушарках [Текст] / О. Ю. Співак, В. К. Павлюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2013. – № 1. – С. 57–60.

Євлаш, В. В. Установлення раціональних режимів сушіння капусти [Текст] / В. В. Євлаш, О. В. Нєміріч, Т. А. Тарасенко // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2012. – Вип. 2 (16). – С. 3–7.

Снєжкін, Ю. Ф. Переробка плодоовочевої сировини на сушену продукцію [Текст] / Ю. Ф. Снєжкін, Р. О. Шапар, Ж. О. Петрова, Д. М. Чалаєв, В. С. Шаврін, Г. К. Воспітанніков // Наукові доповіді НАУ. – 2006. – Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Naukovi-dopovidi-NAU/2006-2/snezhkin.pdf

Потапов, В. А. Анализ способов сушки и оценка качества сушеной виноградной выжимки [Текст] / В. А. Потапов, Е. Н. Якушенко, М. В. Жеребкин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – Т. 6, № 11 (66). – С. 38–41. – Режим доступа: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/19170/17021

Слёзов, В. В. К теории термовакуумной сушки [Текст] / В. В. Слёзов, В. А. Кутовой, Л. И. Николайчук // Вопросы атомной науки и техники. – 2003. – № 5. – С. 7–13.

Пат. № 106461 UA. ІЧ-сушарка для сушіння органічної рослинної сировини. МПК А23N 12/08 [Текст] / Черевко О. І., Кіптела Л. В., Загорулько А. М.; заявник та патентовласник Харківський державний університет харчування та торгівлі. – № а201314949; заявл. 20.12.2013; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16. – 6 с.

Seidel, K. Quality assessment of baby food made of different pre-processed organic raw materials under industrial processing conditions [Text] / K. Seidel, J. Kahl, F. Paoletti, I. Birlouez, N. Busscher, U. Kretzschmar et. al. // Journal of Food Science and Technology. – 2013. – Vol. 52, Issue 2. – P. 803–812. doi: 10.1007/s13197-013-1109-5 

Moscetti, R. Real-Time Monitoring of Organic Carrot (var. Romance) During Hot-Air Drying Using Near-Infrared Spectroscopy [Text] / R. Moscetti, R. P. Haff, S. Ferri, F. Raponi, D. Monarca, P. Liang, R. Massantini // Food and Bioprocess Technology. – 2017. – Vol. 10, Issue 11. – P. 2046–2059. doi: 10.1007/s11947-017-1975-3 

Ishwarya, S. P. Spray-freeze-drying: A novel process for the drying of foods and bioproducts [Text] / S. P. Ishwarya, C. Anandharamakrishnan, A. G. F. Stapley // Trends in Food Science & Technology. – 2015. – Vol. 41, Issue 2. – P. 161–181. doi: 10.1016/j.tifs.2014.10.008 

Prakash, O. Environomical analysis and mathematical modelling of potato chips drying in modified solar greenhouse dryer [Text] / O. Prakash, A. Kumar, P. Tekasakul, A. M. Abdel-Ghany, I. M. Al-Helal // Heat Transfer Research. – 2017. – Vol. 48, Issue 16. – P. 1497–1514. doi: 10.1615/heattransres.2017012421 Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі
Copyright (c) 2017 Дмитро Олегович Бідюк, Людмила Миколаївна Пономарьова, Федір Всеволодович Перцевой, Тетяна Іванівна Маренкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)