Оцінка впливу зміни технічного стану обладнання електроенергетичної системи на імовірність його відмови на інтервалі часу

Микола Володимирович Костерєв, Володимир Валерійович Літвінов, Катерина Андріївна Кільова

Анотація


В статті розглянуто питання впливу зміни технічного стану обладнання протягом інтервалу часу, на якому визначається імовірність його відмови, на цю імовірність. Розроблено підхід до обґрунтування граничних інтервалів часу та умов на яких зміною технічного стану можна знехтувати і на яких врахування зміни технічного стану є обов’язковим. Удосконалено імовірнісно-статистичний метод оцінювання надійності об’єктів електроенергетичної системи, який дозволить використовувати його на великих інтервалах часу з урахуванням зміни стану об’єктів у часі. Визначено тенденції впливу зміни технічного стану об’єкту протягом інтервалу часу на імовірність відмови.


Ключові слова


імовірність відмови; технічний стан; інтервал часу; обмотка статора генератора; повітряний вимикач.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кобзар, К. О. Методи і засоби створення та комплексної повузлової модернізації турбогенераторів потужністю 150–300 МВт [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук / К. О. Кобзар; Інститут електродинаміки. – К., 2015. – 22 с.

Бардик, Є. І. Прогнозування змінення ресурсних параметрів високовольтних вимикачів на основі теорії нечітких часових рядів [Текст] / Є. І. Бардик // Гідроенергетика України. – 2011. – № 3-4. – С. 63–66.

Костерєв, М. В. Оцінка технічного стану і прогнозування ресурсу роботоздатності силових трансформаторів на основі теорії нечітких множин [Текст] / М. В. Костерєв, Є. І. Бардик, Р. В. Вожаков, М. П. Болотний // Вісник ВПІ. – 2012. – № 2. – С. 83–87.

Літвінов, В. В. Оцінка ризику порушення стійкості двигунового навантаження при відмовах електрообладнання в підсистемі ЕЕС [Текст]: дис. … канд. техн. наук / В. В. Літвінов; НТУУ «КПІ». – К., 2012. – 234 с.

Костерєв, М. В. Нечітко-статистичний підхід до оцінювання експлуатаційної та режимної надійності об’єктів підсистем електроенергетичної системи [Текст] / М. В. Костерєв, Є. І. Бардик, В. В. Літвінов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Електротехніка і енергетика. – 2013. – № 1 (14). – С. 122–128.

Ременников, В. Б. Управленческие решения [Текст] / В. Б. Ременников. – Минск: Юнити, 2005. – 144 с.

Штовба, С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB [Текст] / С. Д. Штовба. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 с.

Леоненков, А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и FuzzyTECH [Текст] / А. В. Леоненков. – СПб.: БХВ – Петербург, 2005. – 736 с.

Litvinov, V. Fuzzy-Statistical Modeling of Hydrogenerator for its Reliability Appreciation [Text] / V. Litvinov, K. Manukian // The International Journal Of Engineering And Science. – 2014. – Vol. 3, Issue 1. – P. 85–95.

Костерєв, М. В. Нечітке моделювання ЛЕП для оцінки ризику зниження надійності електропостачання [Текст] / М. В. Костерєв, Є. І. Бардик, Р. В. Вожаков // Вісник ВПІ. – 2011. – № 6. – С. 159–163.

Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст] / Е. С. Вентцель. – М.: Высшая школа, 1999. – 576 c.

Крисилов, В. А. Ускорение параметрического синтеза линейной регрессии на основе редукционного оценивания коэффициентов [Текст] / В. А. Крисилов, С. М. Побережник // Реєстрація, зберігання і оброблення даних. – 2002. – Т. 4, № 3. – С. 62–68.

Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов. Т. 2 [Текст]: уч. пос. / Н. С. Пискунов. – М.: Наука, 1985. – 560 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Kobzar, K. O. (2015). Metody i zasoby stvorennia ta kompleksnoi povuzlovoi modernizatsyi turboheneratoriv potuzhnistiu 150–300 MVt. Kyiv, 22.

Bardyk, Ye. I. (2011). Prohnozuvannia zminennia resursnykh parametriv vysokovoltnykh vymykachiv na osnovi teoriy nechitkykh chasovykh riadiv. Hidroenerhetyka Ukrainy, 3-4, 63–66.

Kosteriev, M. V., Bardyk, Ye. I., Vozhakov, R. V., Bolotnyi, M. P. (2012). Otsinka tekhnichnoho stanu i prohnozuvannia resursu robotozdatnosti sylovykh transformatoriv na osnovi teoriy nechitkykh mnozhyn. Visnyk VPI, 2, 83–87.

Litvinov, V. V. (2012). Otsinka ryzyku porushennia stiykosti dvyhunovoho navantazhennia pry vidmovakh elektroobladnannia v pidsystemi EES. Kyiv, 234.

Kosteriev, M. V., Bardyk, Ye. I., Litvinov, V. V. (2013). Nechitko-statystychnyi pidkhid do otsiniuvannia ekspluatatsiinoi ta rezhymnoi nadiynosti obiektiv pidsystem elektroenerhetychnoi systemy. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: Elektrotekhnika i enerhetyka, 1 (14), 122–128.

Remennikov, V. B. (2005). Upravlencheskie resheniya. Minsk: Yuniti, 144.

Shtovba, S. D. (2007). Proektirovanie nechetkih sistem sredstvami MATLAB. Moscow: Goryachaya liniya – Telekom, 288.

Leonenkov, A. V. (2005). Nechetkoe modelirovanie v srede MATLAB i FuzzyTECH. Sankt-Peterburg: BHV – Peterburg, 736.

Litvinov, V., Manukian, K. (2014). Fuzzy-Statistical Modeling of Hydrogenerator for its Reliability Appreciation. The International Journal Of Engineering And Science, 3 (1), 85–95.

Kosteriev, M. V., Bardyk, Ye. I., Vozhakov, R. V. (2011). Nechitke modeliuvannia LEP dlia otsinky ryzyku znyzhennia nadiynosti elektropostachannia. Visnyk VPI, 6, 159–163.

Venttsel', E. S. (1999). Teoriya veroyatnostey. Moscow: Vysshaya shkola, 576.

Krisilov, V. A., Poberezhnik, S. M. (2002). Uskorenie parametricheskogo sinteza lineynoy regressiy na osnove reduktsionnogo otsenivaniya koeffitsientov. Reiestratsiya, zberihannia i obroblennia danykh, 4 (3), 62–68.

Piskunov, N. S. (1985). Differentsial'noe i integral'noe ischisleniya dlya vtuzov. Vol. 2. Moscow: Nauka, 560.Copyright (c) 2017 Микола Володимирович Костерєв, Володимир Валерійович Літвінов, Катерина Андріївна Кільова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2411-2828 (Online), ISSN 2411-2798 (Print)